Arkiv för mars, 2012

Många kockar gällande Göta älvbron

måndag, 26 mars, 2012

I GP kan vi idag läsa om att Göta Älvbron skapar debatt.

Det mest anmärkningsvärda är dock att Bo Aronsson, projektledare för Centrala Älvstaden, påstår att man aldrig från projektets sida fört fram frågan om en bilfri Göta älvbro. Han tycker att det cirkulerar många rykten om vad gruppen har sagt. Han har också klargjort att visionsgruppen jobbar efter fullmäktiges beslut om en mellanhög bro, tio till tretton meter och att gruppen inte diskuterar några fler broar väster om operan.

Detta stämmer inte. Efter Trafiknämndens sammanträde 28 november skrev jag följande på bloggen:

Därför kanske det inte blev så konstigt när vi under vidare presentation av Göta Älvbron fick reda på att Trafikkontoret hade tankar om att utreda om bron skulle bli ”bilfri”. Detta skapade stora diskussioner i nämnden. Enligt Trafikkontoret bör detta utredas eftersom det på Hisingssidan är trångt och det måste göras plats för den ökande kollektivtrafiken. Jag påtalade att detta måste formaliseras som ett uppdrag innan utredningen görs då det strider mot kommunfullmäktiges beslut om utredning av ny Göta Älvbro.

Vidare den 14 december yrkade Vägvalet att om en utredning om en bilfri Göta Älv bro ska genomföras så ska det formaliseras i ett beslut som ska tas i nämnden. Centrala Älvstaden projektet kan inte komma med idéer om vad som borde göras då Göta Älvbrons utformning är beslutad i kommunfullmäktige.

Läs yrkandet här.

Och den 7 mars fick vi i Trafiknämnden genomgång om hur det skulle kunna se ut om man stängde av Göta Älvbron då projektet för Centrala Älvstaden begärt detta. Jag var noga med att påpeka att om detta skulle bli verklighet ska ärendet behandlas i Trafiknämnden.

Så jag kan konstatera att någon säger inte som det är.

För övrigt så bör vi nog bestämma oss om vi ska bygga en bro för Göteborg som länkar samman Hisingen eller för fyra passerande båtar per dag.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Kommunfullmäktige 22 mars

fredag, 23 mars, 2012

Kommunfullmäktiges sammanträde blev väldigt långt och 3 interpellationer och inte mindre än 9 beslutsärenden fick bordläggas till nästa månads sammanträde. Vägvalets interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet bordlades också men kommer upp som första interpellation nästa gång. Även beslutsärendet gällande GoBiGas tillhörde de bordlagda ärendena.

Det hör till ovanligheten att kommunfullmäktiges sammanträden drar över efter kl. 22 och anledningen var tunga debatter om äldreomsorg som varvades av interpellationer och motioner, stadsrevisionens årsredogörelse 2011 och stadens årsredovisning 2011.

Stadsrevisionen hade även i år gjort ett väldigt bra arbete som inneburit uppföljningar på sådant som kritiserats, även om resultatet varit sådär för vissa instanser. Kommunstyrelsen fick kritik i form av en erinran. Ärendehanteringen har saknat tydlig koppling till stadsledningskontorets verkställande ledning och det har brustit i intern kontroll och styrning. Trots tidigare diskussioner om LOU:n (Lagen om offentligt upphandling) ansåg stadsrevisionen att det saknas rutiner på ledningsnivå som säkerställer upphandlingar. Det är lite otroligt att ingen riktigt lyckats uppmärksamma detta trots det turbulenta året som passerat. Ingen i ledningen har tagit sig an kommunstyrelsens brister. Men det kanske blir så i avsaknad av en ledare som gång på gång frånskjuter sig ansvaret.

Ja, det saknas ledarskap. Detta kontrade Anneli Hulthén (S) med att det är ett s.k. ”kollektivt” ansvar i kommunstyrelsen. Men det är inte riktigt hela sanningen för den rödgröna majoriteten uppbär ledningsansvaret. Hulthén hänvisar gärna hela tiden till de 49 000 anställda som finns inom kommunen. Men en ledare som uppvisar ett svagt ledarskap är också något som slår tillbaka på de anställda tyvärr. Jag köper inte att Hultén inte siktar på att bli bäst i klassen och säger hellre att det är mer eller mindre omöjligt att tillfredsställa stadsrevisionen. En ledare som säger så skickar därmed en signal att saker och ting inte kan förbättras. Ledningens mål måste vara att överträffa målen.

Gårdagens pris togs av Endrick Shubert (S) som ställde sig upp och mer eller mindre skällde ut stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M). Schubert är fruktansvärd självgod då han sa att han minsann varit i denna församling i 20 år och yttrade att stadsrevisionens rapport var trist, ogin och stygg som ger nytillträdda partier som Vägvalet chans att smutskasta Socialdemokraterna. I en replik svarade jag att det kanske är så att det var bra att Vägvalet tagit plats i kommunfullmäktige för att bringa ljus för en desorienterad Schubert. Mycket upprörande inställning varvid jag ställde frågan om majoriteten delar Schubert uppfattning. Jag fick dock inga som helst svar på den frågan av någon.

Man skulle kunna tro att Schubert och resten av (S) på något sätt insett snedsteget i uttalandet, men nej då. Nästa sak som stadsrevisionen borde ha hållit sig ifrån enligt Håkan Persson (S) (ordförande Västra Hisingens stasdelsnämnd) gällde hantering av föreningsbidrag.  Stadsrevisionens riktade kritik att Västra Hisingen inte följt sina egna riktlinjer där Håkan Persson försvarade avsteget. Förvaltningens förslag var att avslå ansökan eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet, uthyrning av lokaler, inte bedömdes vara förenlig med de av nämnden antagna riktlinjerna för selektivt föreningsbidrag. Nämnden beslutade dock att bevilja ett ekonomiskt stöd på drygt 1,1 miljoner kronor. Detta trots att förvaltningen föreslagit avslag. Till saken hör även att Håkan Perssons partikollega Jahja Zeqiraj är ordförande i organisationen något som Alliansen halvt om halvt påpekade och bemöttes med att detta var elaka insinuationer.

Got Event AB:s lån på 20 miljoner kr till Västra Frölunda hade också granskats av stadsrevisionen som gått rätt emot ägardirektivet vilket väcker frågan om varför vi överhuvudtaget har dem. Där står det ju klart och tydligt att frågor av större vikt ska underställas kommunfullmäktige men styrelsen för Got Event ansåg sig stå över ägardirektivet. Det är bekymmersamt att  stadsrevisionen konstaterade att bolagsordningen och ägardirektivet ställs mot varandra och skapar en osäkerhet. Jag anser att ägardirektivet i ett kommunalt bolag alltid ska värderas före bolagsordningen vid sådana här situationer.

Lyssna på debatten om Stadsrevisionens rapport här.

Till sist, om vi ska komma närmare en öppenhet i Göteborg så borde kommunfullmäktiges presidium fundera igenom hur de hanterar ordningsfrågor. Vägvalet anordnar ett seminarium om medborgarinitiativet nästa lördag 31 mars och la därför ut en inbjudan utanför kommunfullmäktiges sal. Emmali Jansson (MP), 2:e vice ordförande för kommunfullmäktiges presidium, ansåg att dessa inte fick ligga framme då de var som hon uttryckte det ”partipolitisk propaganda”. Till saken hör att Bruno Kaufmann som föreläser om hur vi ska kunna komma närmare medborgaren är Miljöpartist! Även förra året la Vägvalet ut en allmän inbjudan till ett seminarium om alternativ till Västlänken som det inte anmärktes på. Enligt juristerna regleras inte vad som får läggas ut och inte i kommunallagen. Däremot är det en ordningsfråga som inte verkar vara dokumenterad. Efter att frågat Elisabet Rothenberg (M), 1:e vice ordförande, fick jag uppfattningen att det verkar vara från gång till gång och möttes av bortförklaringar som jag endast kan tolka som att ordföranden skulle ha sista ordet. Om inte ens presidiet för Göteborgs kommunfullmäktige har klara riktlinjer om vad som gäller är det då konstigt att nämnderna, bolagsstyrelserna, stadsledningskontoret och kommunstyrelsen inte har det?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalet yrkar avslag till fortsättning av projektet GoBiGas

måndag, 19 mars, 2012

GoBigas-projektet är en felsatsning som tyvärr spårat ur. Det råder stora osäkerheter om detta projekt överhuvud taget kommer att gå med vinst. Vägvalet kommer att yrka avslag om en fortsättning av projektet GoBiGas eftersom det skulle vara ytterligare slöseri med skattebetalarnas pengar.

I beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 22 mars går att läsa flera punkter som påvisar att det enda rätta är att lägga ned projektet.

Det finns en ekonomisk risk då investeringen beskrivs som ej lönsam. Den intäkt som genereras från den sålda biogasen, beräknas täcka anläggningens driftskostnader men inte dess kapitalkostnader.

Det råder stor osäkerhet om lönsamheten då den beror av vad som händer i omvärlden. De ekonomiska kalkylerna bygger på att biogasen säljs som fordonsgas och inga kalkyler är gjorda för annat försäljningsområde. Vi vet inget idag om råvarutillgången. Skogsindustrin vill gärna koka massa av grantopparna, värmeverken vill helst ha pellets att elda med, skogsägarna tycker att de skall stanna som gödning i skogen. Göteborg Energi AB:s kalkyl bygger på fortsatt skattebefrielse, något som också är osäkert.

Projektet har fördyrats med ca 300 miljoner kr vilket medför att projektets slutkostnad hamnar på ca 1,4 miljarder kr istället för ca 1,1 miljarder.

Kalkylunderlaget från GEAB är inte fullständigt på grund av s.k. affärshemligheter vilket gör det omöjligt att ta ett vettigt beslut.

Det råder tveksamhet om vad kommunfullmäktige egentligen beslutade 2008-11-13. Stadsledningskontoret skriver i beslutsunderlaget att det faller på sin egen orimlighet att kommunfullmäktige skulle ha tagit ställning till GoBigas då det först vid styrelsemötet inte förrän i slutet på 2010-12-16 fanns ett underlag att ta ställning till. Men inte ens då lyftes frågan av dåvarande styrelse till kommunfullmäktige.

Vägvalet finner även ingen anledning att Göteborg Energi AB får uppdrag att utvärdera om ”GoBiGas etapp 2” ska genomföras.

Läs beslutsunderlaget här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

GT debatt: I Göteborg är räven chef över hönsgården

lördag, 17 mars, 2012

I torsdags publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som delvis var ett svar på GT:s ledare från 5/3.

I den påstod GT:s ledarreaktion att ”Ingen har råd eller lust att betala en hundring om dagen för parkering” och det påstods att en chockhöjning av parkeringstaxorna är ”ett effektivt bevisat sätt att få pendlare att ställa bilarna”.

Nu är det dock faktiskt så att det redan idag, efter senaste tidens stora höjningar av p-taxorna i Göteborg, är så att bilpendlarna är tvungna att betala nära 100 kronor om dagen (eller betydligt mer än så). Vägvalet skriver:

På Heden, som är en potentiell p-plats för många som arbetar centralt kostar det numera 10 kronor per timme. För en arbetsdag (inklusive lunchtid) blir det 90 kronor. Och billigare än så kommer man knappast undan. P-hus, privata parkeringsplatser och gatuparkering kostar lätt det tredubbla.

GT menade att ”ingen politiker som vill bli omvald ens” skulle våga föreslå parkeringstaxor på den här nivån, ändå är de alltså redan gott och väl ett faktum! Hur är detta möjligt?

Jo, ”Impopulära beslut kan fattas i bolagen utan att passera till exempel trafiknämnden. Inte heller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver tillfrågas. I detta fall styrs p-avgifternas nivå på tomtmark (det som inte är parkering längs gatorna) av Parkeringsbolaget som 2010 gjorde en vinst på 47 miljoner kronor. Styrelseordförande är Elisabeth Undén (MP).

Visst måste det vara skönt för ansvariga politiker i kommunstyrelsen på Gustav Adolfs Torg att låta någon annan, mer svåråtkomlig representant för makten, fatta beslut i impopulära frågor? Och att göra en miljöpartist till chef över Parkeringsbolaget är ungefär som att göra räven till chef över hönsgården.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Strul och handlingsförlamning gällande Göta älvbron

torsdag, 15 mars, 2012

Idag kan vi läsa i GP att utbytet av Göta Älvbron kan komma att försenas. Detta p.g.a. av att man inte kan enas om brohöjden. Brohöjden har diskuterats fram och tillbaka under min tid i Trafiknämnden och långt dessförinnan. Det är många kockar och intressen i brofrågan. Med kockar menar jag t.ex. projektet för Centrala Älvstaden som går utanför sina befogenheter och stör planeringen. Vid ett tillfälle i trafiknämnden kom det fram att Centrala Älvstaden begärt en utredning om att ha en bilfri Göta Älvbro. Centrala Älvstadsprojektet är ett problem i beslutsstrukturen som påverkar de olika nämnderna med de idéer som kommer fram. Här bör kommunstyrelsen markera och styra upp projektets mandat.

När idén om en bilfri bro kom upp av en händelse i Trafiknämnden valde Vägvalet att lämna ett yrkande som med bestämdhet sa att alla beslut som berör Göta Älvbron ska passera Trafiknämnden. Hur ska nämnden annars kunna ta ett bra beslut?

Intressen som blir föremål för konflikt är båttrafiken på Göta Älv. Men för detta utreder Trafikverket en trafiklösning som innebär schemaläggning av broöppningarna så att båtarna vet när bron öppnas. Att bygga en bro som har snabba broöppningar är inga problem med dagens teknik. För övrigt glömmer man lätt att före eller efter Göta Älvbron har vi Marieholmsbron (tågbron) som också måste öppnas. Så oavsett höjd på Göta Älvbron har vi ytterligare ett hinder som ändå stör båttrafiken där den bästa lösningen förmodligen är ett tidstyrningssystem.

Det finns en risk att vi gör en höna av fjäder och det under tidsbrist. Göteborg Stad måste bestämma sig. Bron är gammal och måste bytas ut och får inte försenas. Blir den för gammal så finns det en stor risk att biltrafiken måste tas bort i väntan på ny bro. Hur svårt kan det vara att bygga en bro nuförtiden? Redan de gamla romarna…

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1, GP2

Är det skillnad på namninsamlingar och beslut?

onsdag, 14 mars, 2012

Idag kan vi läsa i GP att Socialdemokraterna inte kan bestämma sig och backar om krogtiderna. Detta efter stort medialt tryck och en namninsamling på 13 000 namn.

Anneli Hulthén (S) säger:

”Jag tror varken tre eller fem är lösningen.”

”Vi behöver ta ett större helhetsgrepp om Avenyn och samverkan måste bli seriös, som att polis och krögare hittar varandra.”

”Det finns ingen prestige från min sida i krogfrågan. Jag tycker det är jättebra att vi har diskussionerna om kroglivet och att så många engagerat sig. Det som driver mig är det bästa för våra ungdomar och tryggheten på Avenyn.”

Varför går det att backa på detta beslut och säga att samverkan måste bli seriös? Varför har hon inte samma utgångspunkt för frågan om trängselskatt?

I den frågan finns en namninsamling på 28 000 namn som samlats in fysiskt enligt lagens alla regler men som inte kunde påverka beslutet. Ett beslut som berör många fler än de som besöker krogarna på småtimmarna.

Varför ska personer med olika inkomstlägen råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Anna Johansson (S) skrev på Twitter igår om olika klyftor i samhället. På min fråga hur hon ställer sig till klyftan som skapas med trängselskatten svarar hon:

”OM de har bil och OM de fortsätter köra på samma tider och i samma utsträckning som tidigare… Värre pålagor har införts.”

”Rimligt att lyfta fram dem som har störst betydelse och som folk har minst möjlighet att själva påverka, tycker jag.”

När frågorna om vilka pålagor hon jämförde med blev det för jobbigt och då avslutade hon konversationen:

”Tack för debatt, ha en bra tisdag!”

Läs hela twitterflödet här.

Vem är populistisk i detta läge?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Trafiknämnden 7 mars

måndag, 12 mars, 2012

Vi kan börja med att gratulera alla göteborgare till den senaste i raden av höjningar av P-avgiften! Tiderna för högtaxa kopplade till taxenivån blir nu 20 kr (12 kr) /30 min 8-18 och 30 kr (25 kr) /tim 8-18 (8-18) eller 8-22 (8-22). Detta är en den s.k. politiska bordläggningen som gjordes i maj förra året. Då var den rödgröna majoriteten väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och nämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.  Någon trängselskatt har inte införts och därför kan inga effekter påvisas. Nu har Trafikkontoret delat upp beslut för tidsbegränsad parkering och ändring av taxor för avgiftsparkering vilket Vägvalet uppfattar som missvisande för medborgarna. Läs mer om de rödgrönas undangömning av beslutet här.

I tjänsteutlåtandet kan man läsa:

”Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering.”

Detta utlåtande går stick i stäv med vad den rödgröna majoriteten gav sken för när ärendet bordlades.

Vägvalet och Alliansen yrkade avslag till förslaget.

Staden skulle också ta ställning till att luftkvalitet och kraven i EU-direktiv och svensk lagstiftning. Dock var det många föreslagna åtgärder som inte låg inom det kommunala uppdraget, bl.a.

  • skärpning av krav på dieselfordon för personbilar
  • miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon
  • ökad miljöstyrning på lastbilstransporter till och från Göteborgs Hamn
  • minskade utsläpp från fartyg som trafikerar Göteborgs Hamn och Göta Älv

Dessa kan endast kan påverkas nationellt och  det framgick inte heller kostnader för att utreda de olika åtgärderna.  Vägvalet yrkade bifall till förslaget med undantag för ovan åtgärder. Läs gärna även Riksrevisionens rapport om att det är oklart om klimatforskningen faktiskt stöder klimatmålen och bidrar till minskade utsläpp.

Nästa ärende handlade om ett remissyttrande om Väg 549, tvärförbindelse E20-väg 40. Trafikkontoret valde att avstyrka fortsatt arbete med ena länken trots att tvärförbindelsen berör två andra kommuner och inte ligger inom Göteborg Stads kommunala uppdrag. Då Vägvalet inte kan uttala sig om att detta är rätt beslut för Partille och Härryda kommun valde vi att avstå från beslutet som är bättre lämpat för tvärförbindelsens hemmahörande kommuner.

Därefter var det dags för ett av de viktigaste besluten som Trafiknämnden förmodligen tagit, nämligen tillåtlighetsprövning av Västlänken. Inte speciellt förvånande tog Trafiknämnden beslut på att stödja bygget av Västlänken. Vägvalet yrkade avslag med hänvisning till eget remissvar av tillåtlighetsprövningen och reserverade sig för beslutet. Läs om tillåtlighetsprövningen här. Nu kommer ca 30-40 instanser att yttra sig över Västlänken som sedan lämnas till regeringen. Att som GP skriva att Trafiknämnden sagt ja och bygget fortsätter är således felaktigt.

Man ska se över parkeringssituationen för personal inom hemsjukvård och hemtjänst men jag kan ärligt talat inte förstå vad som är så svårt. Det är väl bara att ge dessa ett övergripande tillstånd. Ledtiden på detta ärende är bedrövligt. Det borde ju ligga inom ramen att erbjuda bra äldreomsorg.

Vi fick en redogörelse om informationskampanjen som pågår om det Västsvenska paketet. Dock framgår det nu att man blandar högt och lågt olika projekt i informationen som blir otydligt. Det är en väldigt klar skiljelinje mellan Vägvalets och den rödgrönas syn på information till medborgaren. Abbas Zarrinpour (S) menade på att det spelar mindre roll vem som gör vad, det viktiga är att göteborgaren får reda på vad som görs. Vidare sa han att vem som gör vad är endast viktigt för nämnden. Jag motsatte mig detta eftersom jag tror att göteborgaren vill kunna härröra projekten till vem som är utförare. Det är viktigt eftersom då kan man också klart och tydligt se kostnaderna för varje projekt. Zarrinpour påpekade då att jag var inte ensam om att träffa folk. Det må så vara men jag såg inte Zarrinpour, ledamot i Trafiknämnden för S, på Övre Husargatan i tisdags då ett av de största ingreppen på länge gjordes i staden. Jag såg faktiskt ingen från Trafiknämnden på plats. Se filmer från Övre Husargatan här.

Vi fick även en genomgång om hur det skulle kunna se ut om man stängde av Göta Älvbron då projektet för Centrala Älvstaden begärt detta. Jag var noga med att påpeka att om detta skulle bli verklighet ska ärendet behandlas i Trafiknämnden. Vägvalet har även lämnat ett yrkande på detta innan som kan läsas här.

Till sist hade man lagt till en punkt om busskörfälten på Hjuviksvägen. Projektledare Johanna Arvidsson från Trafikverket hade bjudits in för att förklara läget. Tyvärr tycker jag inte att det klargjorde något. Det som dock blev tydligt var att flera S-representanter ignorerade frågan. Dock påpekade Johan Nyhus (S) att frågan om bro till Öckerö ska lyftas till GR (Göteborgs kommunalförbund) då detta berör två kommuner. Vi får hoppas att frågan inte begravs där. Det är två skilda saker. Hjuviksvägen är omdebatterad då man genomför en mycket kortsiktig lösning som kommer att påverka de boende runt vägen. Tidigare är t.ex. en utredning gjord som kommit fram till att ca 20 hus skulle bli inlösta. Nu har den nya utredningen kommit fram till att det inte behövs lösas in ett enda hus! Detta har fått många boende att reagera då det faktiskt kan finnas önskemål om att få sitt hus inlöst. Ett annat alternativ som totalt ignoreras är en annan dragning av vägen som är en bättre långsiktig lösning. Detta delprojekt i det Västsvenska paketet är ett praktexempel på hur det blir när en tjänsteman får ett uppdrag som är dåligt förankrat hos allmänheten. Och så här kommer det att bli framöver med flera större projekt som trängselskatt och Västlänken. Missnöje och dålig förankring bidrar inte till lyckade förändringsprojekt. Så enkelt är det.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Valet 2014 avgörande för trängselskattens framtid

fredag, 9 mars, 2012

Trafikverket släppte idag pressmeddelande att Högsta förvaltningsdomstolen anser att upphandlingen genomförts korrekt och att nästa vecka skriver därför Trafikverket avtal med leverantören Q-Free som vann upphandlingen medan konkurrenten Kapsch förlorade och överklagade. Lite märkligt kan tyckas som vi skrivit tidigare på bloggen, då det finns många frågetecken kring upphandlingen bl.a. som Kapsch pekar på att CTS som utvärderade förslagen till tekniksystem åt Trafikverket delvis finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Vinnovas generaldirektör sitter i styrelsen för Q-Free.

Vid årsskiftet införs därför med stor sannolikhet trängselskatt i Göteborg men i dagsläget har vi fortfarande inte fått några bra svar från övriga partier om varför personer med olika inkomstlägen som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Detta innebär att valet 2014 blir väldigt viktigt eftersom de etablerade partierna kommer att se varenda röst på dem som ett ja till trängselskatten, det Västsvenska paketet och Västlänken. Därför är det bra att redan nu börja fundera på hur man vill använda sin röst. Vägvalet har redan idag börjat bredda sig i flera frågor och har tagit ställning i många andra.

Läs gärna våra interpellationer och motioner samt yrkande, yttranden och remissvar på vår hemsida.

Se gärna karta hur trängselskatten påverkar just dig.

Vi brukar ofta få frågan om att beslutet är ju redan taget, kan man verkligen häva det? Alla beslut i ett demokratiskt samhälle går att ta tillbaka. Se bara på hur politikerna backade i Danmark gällande trängselskatten. Det gäller bara att säga ifrån ordentligt vilket Vägvalet fortsätter att göra tillsammans med medborgarna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1, GP2, SVD1, DN1

Idag får vi en förhandstitt på trafikkaoset

tisdag, 6 mars, 2012

På Övre Husargatan har man nu påbörjat ett av de busstråk som ska byggas i Göteborg inför trängselskatten. Vi var där och kollade.

Ja, vi kan ju skapa trängsel om vi vill, viket förmodligen kommer att ske på Övre Husargatan där ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 %, men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så osäkra prognoser kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Ni kan själva avgöra genom att titta på filmen nedan.

Andra platser som är på gång är utöver Hagastråket är Alléstråket, Nordstan-Drottningtorget och Södra vägen. Mer om detta finns att läsa i GP:s pappersutgåva med mycket bra grafik. För samtliga har Vägvalet yrkat avslag som kan läsas här.

Det kommer att bli väldigt påfrestande för invånarna i Göteborg då man gör allt bakvänt istället för att lyfta fram alternativa transportmöjligheter. Ska vi förändra våra vanor så bör väl alla vara med på det?

Läs även kommenterar från passerande i GP här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Vägvalet lämnar remissvar inför tillåtlighetsprövningen för Västlänken

måndag, 5 mars, 2012

Vägvalet tillstyrker ej att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt alternativ Haga – Korsvägen, vilket Trafikverket valt för fortsatt planering och anser att projektet är så omfattande att en miljökonsekvensutredning är påkallad. Vägvalet yrkar även avslag med reservation av beslutebn att tillstyrka tillåtlighetsprövningen i trafik-, fastighets- och stadsbyggnadsnämnden i Göteborgs kommun.

Västlänken är, och kommer att förbli, ett projekt som är samhällsekonomiskt olönsamt. Trots en generös beräkning av inkomsterna blir det ekonomiska underskottet, enligt järnvägsutredningen, drygt 11 miljarder med en nettonuvärdeskvot av -0,57. Ett så olönsamt projekt bör inte genomföras.

Finansieringen är huvudsakligen tänkt att ske med trängselskatt från regionens bilister. Skatteuttaget motsvarar ungefär 1 kr höjning av kommunalskatten som i Göteborg redan ligger över riksgenomsnittet. Trängselskatten slår ojämnt. För de som drabbas uppstår en merkostnad på ca 800 kr per månad – mer än 30 % av jobbskatteavdraget försvinner i skattetillägget.

Kritiken mot Västlänken stärks nu ytterligare av Riksrevisionen som i december 2011 kom med sin rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”. Enligt Riksrevisionen är systemet med kommunal medfinansiering inte effektivt. Det finns en risk att man inte satsar på de projekt som är bäst för samhället som helhet och att det blir dyrare totalt än nödvändigt.

För att förstå och se hur trängselskatten påverkar olika lönenivåer rekommenderar vi att man tittar på www.räknautträngselskatten.se.

Det politiska läget i Göteborg är inte enigt som man försöker påvisa. Vägvalet har idag 5 mandat av 81 och motsätter sig genomförandet av Västlänken. Det finns en stor rimlighet att opinionen är emot ett genomförande av Västlänken. Det finns ett starkt motstånd mot trängselskatten i Göteborg där en majoritet av befolkning (60-70%) är emot.

Läs hela remissvaret här.

Se missivbrev för tillåtlighetsprövningen här.

Se alla dokument tillhörande tillåtlighetsprövningen här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se