Arkiv för augusti, 2011

Regionmagasinet och sanningen – del 2

onsdag, 31 augusti, 2011

Igår kunde vi här i bloggen läsa hur Regionmagasinet presenterade det Västsvenska Infrastrukturpaketet i december förra året. Vi fick också reda på att den skattefinansierade tidningen har högt ställda mål på sina artiklar. Regionmagasinet ska till exempel vara ”trovärdig” och informationen ska vara ”relevant”. Nå, uppfyller Regionmagasinet sina mål? Och är tidningen neutral i sin rapportering?

När jag kontaktade Regionmagasinets chefredaktör Bettina Axelson påpekade jag tre felaktigheter i artikeln. Dessa var:

 1. I artikeln används ordet ”trängselavgift” genomgående, trots att det i verkligheten heter ”trängselskatt”. Det är stor skillnad på de båda begreppen, något som läsare av denna blogg tidigare fått information om.
 2. Skatten är inte maximalt 36 kr per dag, som man åtminstone kan förledas att tro om man läser faktarutan, utan 60 kr/dag. Jag skrev att jag betraktade detta fel som ett slarvfel baserat på okunskap, men att det ändå var en flagrant skönmålning av verkligheten. 60 kr per dag ger en skattehöjning per år och bil med cirka 13 000 kr, men det måste läsaren själv ha kunskap om för att kunna räkna ut.
 3. Samtliga belopp i artikeln och faktarutan är baserade på 2009 års prisnivå och kommer därför att vara högre när skatten införs (eller kommer åtminstone att uppjusteras efter införandet för att kompensera). Allmänheten förleds alltså att tro att trängselskatten kommer att vara på 2009 års nivå även i framtiden.

Utöver ovanstående felaktigheter noterade jag också följande för medborgarna relevanta uppgifter som saknades i artikeln:

 1. Cirka 30-35% av trängselskattens intäkter försvinner i ren administration och att detta är en unik hög siffra jämfört med övriga svenska skatter.
 2. Västlänken är en kraftig ifrågasatt satsning. Jag pekade på den kritiska debatt som Vägvalet och andra aktörer fört i media under senaste året och att Regionmagasinet knappast borde kunna vara okunnig om den. Här presenteras Västlänken som en satsning som ”ökar tillgängligheten till staden” utan att förklara närmare hur många det är (eller vilka de är) som kan dra nytta av en tågstation i Haga.
 3. Trängselskatten slår olika mot de med låga respektive höga inkomster. En låginkomsttagare som kör bil drabbas i extremfallet av en skattenivå som motsvaras av en kommunalskatt på nära 40%. Trängselskatten är också orättvis eftersom vissa tvingas betala, andra klarar sig undan – allt beroende på var man bor och arbetar.
 4. Motståndet mot trängselskatten är dokumenterat mycket stort. I den senaste opinionsundersökningen som presenterades en vecka före valet var 57% av kommuninvånarna mot.
 5. Pengarna från trängselskatten i Stockholm utbetalas inte från staten som avtalats. Riskerar det gå på liknande sätt även i Göteborgs fall?
 6. Tidigare vallöften från Socialdemokraterna om folkomröstning och de borgerliga partiernas bestämda motstånd till trängselskatt.

Jag menade vidare att det var en problemfri bild av hela infrastrukturpaketet och dess följder som målades upp i artikeln. Medborgarna fick bara veta en sida av myntet och den andra förtegs mer eller mindre medvetet. Ingen kritisk eller avvikande röst gavs utrymme. Istället avfärdades i praktiken all sådan kritik som ”missuppfattningar” när Rolf Thor fick stå oemotsagd. Tjänstemannen Rolf Thor var för övrigt den ende som fick komma till tals i artikeln och hans åsikter och bedömningar presenterades som sanningar, och vi andra som fokuserade på ”trängselavgifter och betalstationer” avfärdades som att missuppfatta vad Västsvenska infrastrukturpaketet handlar om.

Allt detta ställde jag mot Regionmagasinets egna policy om att ”Tidningen ska vara en pålitlig guide som lotsar läsaren rätt och ger trovärdig och relevant information” och att ”Tidningen ska ge svar på frågor som invånarna ställer sig eller kan tänkas ställa” (se föregående inlägg).

I morgondagens blogginlägg får ni läsa hur Regionmagasinets chefredaktör bemötte ovanstående kritik.

Håkan Andersson
Vägvalet

Alla kan inte bo nära campus

onsdag, 31 augusti, 2011

Idag publicerade gp.se en replik signerad Pierre Hallberg från Vägvalet, angående bostadssituationen för Göteborgs studenter.

I en tidigare debattartikel hade David Sundelius från Chalmers studentkår menat att studenter måste bo i närheten av sina skolor. Men Pierre Hallberg menar att det är en omöjlighet att alla ska kunna göra det. Han skriver:

Jag menar inte att man skall upphöra att bygga studentlägenheter i centrala Göteborg, men på grund av olika skäl tar det för lång tid, och är för dyrt.” Och han fortsätter: ”Naturligtvis finns det en bekvämlighet att bo nära skolan och kåren, nöjesliv,  med mera, men det övergripande målet måste ändå vara att få sin utbildning.

Och för att få fart på byggandet anser Hallberg att man ska låta fler än SGS Studentbostäder få bygga studentbostäder:

Låt privata entreprenörer skapa attraktiva studentboenden, med mål som mötesplats, ekonomi och miljö.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Regionmagasinet och sanningen – del 1

tisdag, 30 augusti, 2011

I dagarna fyra kommer vi att uppmärksamma och granska Regionmagasinet i en serie inlägg. För de som inte känner till tidningen, ges den ut av Västra Götalandsregionen fyra gånger per år och startade år 2000. Den delas ut ”gratis” till samtliga hushåll i regionen och har en upplaga på 740 000. Tidningen finansieras via landstingsskatten. Enligt en undersökning är det bara 48% av invånarna i Västra Götaland som ”läser minst något enstaka nummer”. Det kan tyckas lågt, men kom då ihåg att den distribueras till nästan 1 600 000 invånare. Dess påverkan på vad folk får för information kan därför inte underskattas.

I numret som kom ut i början av december 2010 publicerades en artikel om det Västsvenska infrastrukturpaketet som ni kan läsa här och här. I den intervjuades Rolf Thor som arbetar med regionutveckling inom Västra Götalandsregionen av Bettina Axelsson, som också råkar vara Regionmagasinets chefredaktör.

I Regionmagasinets egen policy står bland annat följande att läsa: ”Inriktningen kan sammanfattas i följande ledord:

 • Orienterande
 • Nyttig
 • Intresseväckande
 • Tankeväckande”

Och vidare:
”Tidningen ska vara en pålitlig guide som lotsar läsaren rätt och ger trovärdig och relevant information. Den ska vara en ingång till och en hjälp i att orientera sig i ’regionen’, både den administrativa och geografiska.” <klipp> ”Tidningen ska vara tankeväckande genom att belysa aktuella samhällsfrågor i regionen, ge bakgrunder och förklara sammanhang. Relevans och trovärdighet är här grundläggande förutsättningar.” <klipp> ”…i presentationen ska perspektivet vara läsarens/invånarens. Då är det deras behov och nytta som ska vara vägledande. Tidningen ska ge svar på frågor som invånarna ställer sig eller kan tänkas ställa.

Läs artikeln ovan och tänk själv igenom om artikeln lever upp till tidningens egen policy!

Regionmagasinet granskades redan 2003 av alba.nu (tidningen hade vid det tillfället en annan chefredaktör). Då ifrågasatte Bengt Johansson – forskare på institutionen för Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet – Regionmagasinets existensberättigande. Han skrev då:

man kan ju undra varför regionen i hela friden lägger ner tid och pengar på att ge ut en egen tidning. Räcker det inte med att medborgarna får sig till livs lite regionnyheter i deras vanliga morgontidningar” och han fortsatte: ”Regionpolitikerna var missnöjda med hur regionen bevakades och tänkte att om vi gör en egen tidning kan vi få fram en mer positiv och i deras ögon en mer rättvisande bild av regionens verksamhet.

Den gången svarade Regionmagasinet att ”Tidningens publicistiska ambitioner består i att vilja vara trovärdig och läsarvänlig”, dvs ungefär det som tidningen fortfarande säger sig stå för i sin policy.

I morgondagens blogginlägg kan vi läsa om brevväxlingen mellan undertecknad och Regionmagasinet, och hur tidningen bemöter kritik från läsarna 2011!

Håkan Andersson
Vägvalet

Rödgrönt hyckleri om förstärkt folkstyre

söndag, 28 augusti, 2011

Idag publicerades en debattartikel på gp.se skriven av Vägvalets partiledare Theo Papaioannou.

Nu nästan nio månader efter att den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet trädde kraft har den rödgröna majoriteten i kommunen vaknat en smula. Tanken med lagändringen från regeringens sida var att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas. En namninsamling med krav på en folkomröstning ska inte bara kunna avfärdas med en axelryckning av kommunfullmäktige, utan istället ska kommunen (eller regionen) bjuda in till samtal och kanske till och med komma överens med initiativtagarna utan att frågan ens behöver drivas ända till en folkomröstning. För att utreda hur denna lagändring kan lyftas fram och informeras ut till medborgarna i Göteborgs kommun lämnade Vägvalet in en motion till fullmäktige redan i januari 2011. Denna motion kan ni läsa här.

Istället för att bemöda sig med att besvara Vägvalets motion i ord och handling, har nu den rödgröna majoriteten själva försökt ta tag i frågan – eller ska man säga begrava den? För när (S), (V) och (MP) tog upp frågan sitt senaste kommunstyrelsemöte 24 augusti var frågan mer reducerad till att handla om formalia i stället för aktiva handlingar. Theo Papaioannou skriver:

I stället fokuserar de på att stadens hantering behöver kvalitetssäkras så att det säkerställs att varje folkinitiativ lever upp till de krav som ställs i lagen.” Och han fortsätter: ”Hyckleriet bli uppenbart då den rödgröna majoriteten även skriver att en förstärkning av folkinitiativet är av stor betydelse för den lokala demokratins utveckling. Men för att få inflytande som medborgare krävs också en vilja hos politikerna vilket med stor tydlighet saknas i det rödgröna yrkandet.

Men för den rödgröna majoriteten är det viktigare att ingen ska kunna komma och säga att man begått några formella fel i behandlingen av ett framtida folkinitiativ än att uppfylla andemeningen med den nya lagen, dvs att hjälpa, bistå, förstå och lyssna på de medborgare som tycker något kan göras bättre.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 22 augusti

onsdag, 24 augusti, 2011

Första sammanträdet efter sommaruppehållet genomfördes rekordsnabbt, 45 minuter.

Trafiknämnden hade två utredningar att ta ställning till. Det första handlade om Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. Vägvalet begärde bordläggning av beslutspunkten men eftersom det var ont om tid och man ville omedelbart justera punkten yrkade Vägvalet avslag på tjänsteutlåtandet. Vägvalet kommer att återkomma med ett eget remissyttrande. Detta med anledning att utredning är så pass viktig för hur de kommunala bolagen ska förhålla sig vid anskaffningar inom den egna koncernen. I korta drag vill utredningen tillämpa en ”in house-regel” som gör det möjligt för kommunala bolag att direktanskaffa varor, byggentreprenader och andra tjänster från egna aktiebolag. Tillämpningen kan få konsekvenser för hur man inom kommunen väljer att organisera sig och därför vill Vägvalet ser över det extra noga. Läs yrkandet här.

Nästa utredning gällde betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur. Med denna utredning vill regeringen göra verklighet av medfinansiering i Sverige, något som Vägvalet ställt sig frågande till från första början. Och våra funderingar besannas i utredningen. Medfinansieringen är kort och gott ett steg där staten vill lämna över ansvaret till regionerna och kommunerna att finansiera infrastrukturen. Decentralisering av beslutsfattande kan i vissa fall vara bra men för infrastruktur, som ska säkra de nationella transportsystemen, kan det leda till en ojämn fördelning av aktuella satsningar som drabbar olika regioners utveckling olika. Centraliseringen gjordes en gång i tiden för att staten ska ha det övergripande ansvaret över den nationella infrastrukturen och på så sätt säkra nationens framtida transportpolitiska strategier. Trafikkontoret gör även övertramp i sitt yttrande när de gör ett politisk ställningstagande och skriver: Göteborgsområdet ska ställas om från en tung förankring i personbilslösningar till en återhållsam användning av personbilsresor i syfte att vinna miljömässiga fördelar och att möjliggöra en förtätning av staden. Detta borde inte ligga till grund för ett remissyttrande från en tjänsteorganisation. Vägvalet yrkade avslag på tjänsteutlåtandet och kommer att kompletteras med yrkandet senare. Vägvalet kommer även att lämna ett eget remissyttrande till Näringsdepartementet. Läs yrkandet här.

Nästa punkt gällde en motion om att återställa Göteborgs hamnkanaler. Ärendet bordlades men Vägvalet kommer att yrka avslag på motionen. Det finns ingen anledning att återupprätta hamnkanalerna då detta varit uppe för diskussion tidigare och inte genomförts. Vid ett återställande skulle det påverka kollektivtrafikens knutpunkt centralt och det finns stora risker att kostnaderna kommer att skena vid ett genomförande. Strävan att efterlikna andra städer uppvisar en brist på fantasi när det gäller att bygga Göteborg och skapa dess egen identitet. Göteborg står inför stora förändringar i framtiden. Att alla rycks med i en slags bygghysteri inför jubileum och annat får inte äventyra att man går vidare med genomtänkta lösningar som är till nytta för stadens medborgare. Fortsätt istället med planerna om hur man kan flytta ned staden nära vattnet som var tanken med projekt Götatunnel. Området har stått tomt i många år nu utan att något har skett. Läs yrkandet här.

Vidare fanns ett beslut om designtävling för en ny Göta Älvbro något som Vägvalet välkomnar. Men i tjänsteutlåtandet föreslog Trafikkontoret en referensgrupp som skulle bestå av politiska företrädare. Vägvalet vill gärna ha ett klargörande vad en politisk referensgrupp innebär och anser att det åtminstone ska tillsättas en representant från varje parti som finns representerat i Göteborgs fullmäktige. Detta är en demokratisk rättighet. Det förklarades att referensgruppen var tänkt att vara en avstämningsgrupp om hur designtävlingen fortlöper och att politiker inte var själva juryn. Vägvalet framförde synpunkter från allmänheten att tävlingen även borde ta hänsyn till utformningen av landsidorna. Själva tävlingen är dock tänkt att hantera endast utseendet av bron som landmärke för Göteborg. Vägvalet anser ändå att landsidorna är minst lika viktiga för utformningen av bron eftersom det har påverkan på vilka lösningar som väljs, t.ex. om man väljer att gå vidare med Vändslingan vid centralen. Läs yttrandet här.

Mötet avslutades med diverse information därav Västsvenska Paketet som fokuserade på att upphandlingen av trängselskatteutrustningen är överklagad vilket kommer att medföra förseningar (läs mer här). Dock anser Trafikkontorets representant att det inte är ”någon ko på isen” ännu. Ordförande Owe Nilsson (S) efterlyste en sammanfattning om hur göteborgarna informeras om förändringarna och inför trängselskatten. Detta har påtalats innan och nästa gång är tänkt att Trafikkontoret återkommer med information. Även en presentation om hur kapaciteten för kollektivtrafiken kommer att uppnås efterlystes.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Dags att städa upp i träsket

tisdag, 16 augusti, 2011

I dagens GP kan vi idag läsa att Vägvalet lämnar en interpellation gällande VD-avtalen som inte följer majoritetens egna politiska beslut.

De flesta göteborgare blir säkert lika upprörda som vi över att läsa om VD-avtalen som har slutits. Trots att det togs ett politiskt beslut 2004 om att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer, verkar varken politiska bolagsstyrelser och nämnder eller kommunstyrelsen bry sig.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs. Det finns ingen som helst vits med att ha riktlinjer och policys om de inte följs. Vi har vid flera tillfällen påpekat inför kommunfullmäktige att fina ord och policys som inte följs inte tillför någon som helst nytta för medborgarna. Vi kan som exempel ta ordet ”barnperspektiv” som den rödgröna majoriteten vill ska finnas med i alla tjänsteutlåtanden som ligger till grund för politiska beslut. Varför läggs ingen vikt vid detta ord när barnfamiljer står utan dagisplats eller bor i mögliga hus? Ibland undrar vi om majoriteten invaggar sig själva i att tro att de gör något bra genom att svänga sig med ord som är helt betydelselösa.

Att avtal som har slutits i strid mot riktlinjerna inte ifrågasatts av ansvariga i kommunstyrelsen är under all kritik. Enligt riktlinjerna krävs ”samtycke av kommunstyrelsens presidium, personaldelegerande och presidiet i berörd nämnd/styrelse var för sig för att tillsättningen ska vara möjlig” (se riktlinjerna s. 6, punkt 3, 2:a st). I vår värld innebär samtycket att man inte bara godkänner anställningen utan även att avtalet följer gällande riktlinjer.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) sätter inte ned foten. Oppositionen gör det inte heller utan anser att detta är sviter från Göran Johanssons (S) tid. Men när man läser protokollet från 2004 tas beslutet av en enig kommunstyrelse utan invändningar från dåvarande Jan Hallberg (M). Är det konstigt att förtroendet för politiken urholkas?

Självklart ska ledande personer inom kommunen ha trygga och bra avtal som gör Göteborg Stad till en attraktiv arbetsgivare. Men det ska vara rimliga avtal i relation till risken som positionen innebär och de ska utnyttjas på rätt sätt, d.v.s. ge en trygghet för personen om denne skulle bli av med arbetet. Detta innebär inte att de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna ska kunna kringgå eller sätta regelverket själva.

Som arbetsgivare är det kommunstyrelsens uppgift att sätta regelverket. Det är även kommunstyrelsens ansvar att följa upp att det politiska beslutet efterlevs. Att kringgå riktlinjerna får inte förekomma. Lika mycket ansvar faller på kommunstyrelsen, majoritet som opposition, att kommunicera och följa upp sina egna bestämda riktlinjer. Kommunstyrelsen bör även skicka en signal till bolagsstyrelserna och nämnderna att vad som helst inte är acceptabelt.

Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Olov Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor). I regionen får en direktör avgångsvederlag trots att denne sagt upp sig. Användandet av avtalen på detta sätt är inte seriöst.

Vägvalet säger att nu räcker det! Det är dags för kommunstyrelsen att ta sitt ansvar och städa i träsket för att få ordning på detta en gång för alla.

Med städning menar vi att kommunstyrelsen ger direktiv om att:

 • skriva om alla avtalen
 • se till att riktlinjerna efterlevs inom de kommunala bolagen och förvaltningarna
 • reglera avtalen så att avgångsvederlag inte utgår vid brott eller tjänstefel oavsett om det skett inom ett annat kommunalt bolag och man har anställning inom ett nytt

Allt går om man bara vill.

Vägvalet markerar detta genom att överlämna en interpellation i september till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Replik GP – Flera alternativ till boende krävs

fredag, 12 augusti, 2011

Pierre Hallberg (VägV) skriver idag slutreplik om att flera alternativ till boende för studenter krävs.

Han skriver bl.a. följande:

”Jag menar inte att man skall upphöra att bygga studentlägenheter i centrala Göteborg, men på grund av olika skäl tar det för lång tid, och är för dyrt. Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

”I stort håller Vägvalet med vad David Sundelius säger, det byggs för lite. Med det sagt blir jag förvånad över att man konsekvent avfärdar eventuella alternativ, utan att undersöka dem. Studentkårernas intresse måste vara att se till studenternas bästa.”

”Vi måste vara kreativa och tänka lite längre. Naturligtvis finns det en bekvämlighet att bo nära skolan och kåren, nöjesliv, med mera. Men det övergripande målet måste ändå vara att få sin utbildning.”

”Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

Läs hela repliken här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Visa politiskt kurage och säg ifrån

tisdag, 9 augusti, 2011

I dagens GP reflekterar ledarsidan över VD-avtalen som inte följer de riktlinjer som politikerna bestämde 2004.

Man kan bl.a. läsa följande:

”…att de aktuella avtalen kommit fram i en miljö som de ansvariga mer ser som en bolagsvärld än som en politisk förvaltningsvärld.”

”Representanter för offentligt ägda bolag runt om i landet glömmer alltför lätt att det ytterst är medborgarna de representerar och att det är deras pengar de använder. Pengar, som skulle kunna användas till bättre saker än oskäliga avtal. Men bland de kommunala bolagen i Göteborg tycks det finnas en kultur där rädslan att gå miste om en chef är större än viljan att följa gällande riktlinjer och beslut.”

Kulturen i de offentliga bolagen måste förändras. Vem ansvarar för detta?

I pappersutgåvan av GP efterlyser professor Bo Rothstein politiskt mod för att komma till rätta med guldkantade kommunala fallskärmsavtal som inte följer politiskt fattade beslut.

Bo Rothstein menar att kommunledningen har redskapen för att se till att politiskt fattade beslut följs och säger:

”Det är bara att klämma till. Det som krävs är politiskt kurage. Allt annat är bara slapphet.”

Anneli Hulthén (S) som är kommunstyrelsens ordförande håller ju givetvis inte med:

”Enligt riktlinjerna från 2004 är det stadsdirektören som tecknar vd-avtalen. Så vill hon att det ska vara även i fortsättningen. Vi måste diskutera ihop oss så att politiska beslut följs. Nu har vi politiker precis fått upp ögonen för det här problemet och måste få tid att samdiskutera vad som är den bästa lösningen. Men jag tror att det är bra att ha stadsdirektören som en spindel i nätet.”

Ska det verkligen vara stadsdirektören som även i framtiden tecknar avtalen? Är det verkligen tillämpbart då rutinerna inte har följts? Jag tycker nog att Stadsledningskontoret har bränt sina broar för att ha det förtroendet. Sedan är det lite löjeväckande att säga att man precis nu fått upp ögonen för problemet och att det ska samdiskuterats. Den rödgröna majoriteten har ju tagit beslutet och sedan gått in i en sju år lång sömn för att nu helt plötsligt väckas ur den.

Att oppositionen väljer att skylla på den rödgröna majoriteten gör inte saken bättre. Oppositionen fanns på plats när beslutet togs och kunde under dessa sju åren valt att följa upp att riktlinjerna följdes. Därför bär det tyvärr emot att läsa det Jonas Ransgård (M) säger:

”Otydligheten är en rest från Göran Johanssons tid som KS-ordförande och ordförande i Framtidenkoncernen. Han drev linjen att dotterbolagens vd-avtal skulle skötas av Framtidens vd. Nu behöver vi tydliggöra att riktlinjerna gäller för alla.”

Det är alltid lätt att vara efterklok.

Nej, det är dags att sätta ned foten ordentligt så jag kan inte annat än hålla med Bo Rothstein:

”Egentligen är det enkelt. Om en enda av dessa styrelser med förtroendevalda fick gå skulle det skicka en tung signal till alla andra.”

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP debatt – Bygg lägenheter i förorten för studenter

måndag, 8 augusti, 2011

I dagens GP skriver Vägvalets Pierre Hallberg om behovet att bygga lägenheter i förorten för studenter.

Pierre Hallberg skriver bl.a. följande:

”Tillgången på billigt studentboende är för liten. Varför tittar man inte utanför centrum? De potentiella tomter som finns i områdena kring Angered skulle kunna innebära det lyft Angered behöver och förtjänar.”

”Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt måste vi säkra tillgången på utbildningsplatser. Västra Götaland stoltserar med framgångsrika företag som AB Volvo, Ericsson, Astra med flera.”

”I våra förorter finns en utvecklingspotential för bra och billiga lösningar. SGS, som bygger och hyr ut studentlägenheter, har klart och tydligt, på en förfrågan från undertecknad, sagt att man inte är intresserad av studentboende i förorten. Varför förstår vi inte, men fördelarna, både ekonomiskt och demografiskt, är påtagliga.”

”Angered har en rad fördelar som det sällan talas om. Vättlefjäll med sin vackra natur ligger inpå knuten, bostadsområdena är välplanerade med avskiljning från kringleder, nära till kollektivtrafiken och möjligheter till idrott är mycket god. Framför allt är marken billig i jämförelse med centrum.”

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Göteborg – fallskärmarnas stad

lördag, 6 augusti, 2011

Idag kan vi läsa i GP att gamla förmåner lever kvar inom Göteborg Stad. Detta trots ett politiskt beslut från (hör och häpna) år 2004 som togs för att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer.

Det som skulle standardiseras var följande:

 • Ingen skulle få mer än 18 månadslöner i avgångsvederlag
 • Avgångsvederlaget skulle räknas av mot eventuell ny lön
 • Samma pensionsålder skulle gälla för verkställande direktörer som för övrig personal

Trots ovan finns det avtal för flera chefer som har 24-30 månadslöner i avgångsvederlag. Inte nog med det, avgångsvederlaget behöver inte räknas av mot ny lön, d.v.s. om personen ifråga får ett nytt arbete. Vissa chefer kan t.o.m. ta ut avgångsvederlaget vid pension.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs och det urholkar direkt politikens trovärdighet. Det finns ingen som helst vits i att ha riktlinjer och policys om de inte efterlevs vilket i detta fall är rätt uppenbart. Varför blir det så här?

GP har enkelt begärt ut VD-avtalen från kommunen och jämfört dessa. En mycket enkel uppföljning som Stadskansliet (oj, förlåt Stadsledningskontoret) hade kunnat utföra på liknande sätt. Stadsledningskontoret skulle bli det nya namnet på Stadskansliet enligt tjänsteutlåtandet innan sommaren, skrivet av stadsdirektören Åke Jacobsson, för att:

”…dels att markera den nya organisationen och dels att Stadsledningskontoret med större tydlighet kommunicerar vårt nya uppdrag och roll gentemot förvaltningar, bolag och övriga intressenter.”

Därför är det intressant när stadsdirektören säger till GP, trots att han själv reviderat sitt egna avtal, att det rör sig om en utbredd praxis i kommunen att anställningsvillkor från en äldre tjänst inom kommunen följer med till en ny tjänst:

”Vi vill gärna att våra chefer flyttar inom kommunens verksamheter, det skulle försvåras om man automatiskt får sämre villkor vid byte av tjänst”

MEN om det nu finns ett politiskt beslut och riktlinjer för ett standardavtal, varför följs inte det? Vägvalet yrkade avslag på kommunfullmäktiges sammanträde 9 juni för bytet av namn från Stadskansliet till Stadsledningskontoret och påpekade att det var inget som var nödvändigt och saknade helt enkelt någon som helst grund. Stadskansliets uppdrag att leda, samordna och följa upp stadens verksamhet ligger inte i ett namnbyte utan i ledningens styrka att leva upp till dessa mål. Något som inte verkar fungera vid revidering av VD-avtal.

Om cheferna inte vill flytta runt inom kommunens verksamheter så kanske man har felrekryterat från början? Som eventuell anställd av Göteborg Stad måste man också godta sina anställningsvillkor. Så funkar det för alla andra som söker jobb. Bägge parter har ju krav och kommer man inte överens, går man skilda vägar.

Om Stadsledningskontoret nu ska följa upp Göteborgs Stads avtal med sina chefer, är det också på sin plats att se över avtalen så att de även innefattar klausuler som klart och tydligt även säger att INGET avgångsvederlag ska utgå vid oegentligheter. På så sätt kan vi undgå att Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Nils Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor).

Dagens artikel i GP sänder en kraftig signal till ALLA sittande politiker i olika bolagsstyrelser att genomföra en översyn och omförhandling av VD-avtalen. Det är inte enbart Stadsledningskontorets ansvar utan även politikernas som bör bevaka att deras egna riktlinjer och beslut efterlevs. Allt annat är oansvarigt.

Se listan på fallskärmsavtalen här.

Theo Papaioannou
Vägvalet