Arkiv för juni, 2011

Trafiknämnden 15 juni

fredag, 17 juni, 2011

Sammanträdet den 15 juni omnämndes i media en hel del då förslagen om dubbdäcksförbud och miljözon för personbilar skulle hanteras.

Men första ärendet gick fort och snabbt. Det gällde upphävning av parkeringstillstånd för miljöfordonen. En mycket bättre förslag än tidigare som innebär att miljöparkeringen fasas ut t.o.m. den 30 juni 2015 istället för redan 2012. Genom att lägga ett datum för upphävning av parkeringstillstånd för miljöfordon framåt i tiden med ca 4 år får medborgaren större chans att anpassa sig. P-tillstånden utfärdas löpande fram till slutdatumet vilket gör regelverket enkelt. Det är nu viktigt att Trafikkontoret per omgående informerar allmänheten klart och tydligt vad som kommer att gälla fram till 2015-06-30 och därefter. Det är av vikt att ha en bra informationskampanj, framför allt till boende som har boendeparkering och som kommer att få en ökad kostnad när miljötillstånden upphör.

Därefter kom det uppmärksammade förslaget om utökat dubbdäcksförbud som jag trodde vi skulle få ett slutligt besked om. Men istället valde de rödgröna att bordlägga ärendet ytterligare en gång till. Jag valde att ta till protokollet att detta var ytterst olämpligt eftersom det har påvisats i mätningarna att luftkvaliteten inte förbättrats och därför borde nämnden behandla ärendet. Som svar fick jag att de rödgröna vill vänta in Miljönämndens utlåtande som jag tolkar som ett tecken på att man vill inte stöta sig med sin samarbetspartner (MP) ifall Miljönämnden skulle komma fram till en annan slutsats. Jag anser att Trafiknämnden hade det klara underlag som krävdes för att ta ett beslut, men nu får medborgarna vara ovetande till oktober. Detta innebär att ett beslut måste absolut tas i oktober för att gemene man ska ha en chans att förhålla sig till ett mot förmodat fortsatt och utökat förbud. Vägvalet vidhåller sitt yrkande även nästa gång som ärendet hanteras. Läs yrkandet här.

Nästa ärende gällde förslaget om att utöka miljözonen i Göteborg att innefatta även personbilar. Redan veckan innan sammanträdet frågade jag  tjänstemannaorganisation om jag hade uppfattat förslaget korrekt att personbilar som vägde 1760 kg och släppte ut 250 g/km skulle förbjudas fr.o.m. 2012, och därefter skulle bilarna endast få släppa ut 210 g/km fr.o.m. 2016 och 180 g/km fr.o.m. 2020. Samtidigt begärde jag en lista på modeller som berördes som saknades i tjänsteutlåtandet. När jag fått modellistan visade det sig att det saknades uppgift om vikt på bilarna vilket gjorde det omöjligt att avgöra vilka bilar som avsågs. Även detta påpekades till tjänstemannaorganisationen varvid jag dagen innan sammanträdet fick reda på att det var felskrivet i tjänsteutlåtandet. Regeln skulle vara 250 g/km oavsett vikt på bilen. Jag påpekade då att detta var viktigt att få ut till nämnden omgående eftersom det ju inte blir ett korrekt beslutsunderlag annars. Vidare är förslaget ytterst dåligt då det bygger på en hel del antaganden. Hur man ska märka bilarna, vem som ska övervaka, hantering av utländska bilar m.m. är inte klarlagt. Förslaget förbjuder även helt nyproducerade bilar som inte får köras i staden. Detta förekommer ingen annanstans i världen. Det kan inte heller vara rätt att fasa ut alla gamla bilar utan ta hänsyn till personer med begränsad kassa som drabbas. Jag påpekade även att det i tjänsteutlåtande står att de utfasade bilarna kommer att säljas vidare inom regionen och att då skjuter man ju endast över problemet på regionen, vilket inte kan vara rätt. Men det tyckte den rödgröna sidan, för enligt statistiken är det bättre att de gamla bilarna körs på landet för då klarar man miljökvaliteten i Göteborg. Vägvalet kommer även i höst att yrka avslag för förslaget. Läs yrkandet här.

Avslutningsvis var det månatlig information som började med det Västsvenska paketet. Riksdagen tog beslut den 15 juni att godkänna det nya förslaget och skattehöjningen fr.o.m. 2015 för trängselskatten. En utredning har påbörjats för Guldhedens stationers placering.

Ägarbytet till Västra Götalandsregionen av Västtrafik har den 27 maj godkänts av alla kommuner. Trafiknämnden blir nu intressent istället för delägare, vilket enligt mig innebär att möjligheten att påverka är lika med noll. I nästa vecka inrättas kollektivtrafiknämnden i regionen. Ägarfrågan kring Göteborgs spårvägar kvarstår dock och tas inte upp igen förrän hösten 2012. Nästa stora fråga som ska hanteras är den nya depån på Ringön som kommer att utvisa om samverkansspelet mellan staden och regionen kommer att fungera. Mycket intressant.

Vid förra mötet ställde jag en fråga om varför EU-mopeder bötfälls och fick ett gediget svar tillbaka. Kort och gott är det så att det finns två klasser för mopeder, klass I och II. Klass I är t.ex. motorcyklar och dessa får inte parkeras på gång- eller cykelbana. EU-mopeden räknas till denna klass varvid det enligt lagen är rätt att bötfälla. Trafiknämnden bestämde 2008-11-27 att inte tillåta parkering av motorcykel och moped klass I vid cykelställ med hänsyn till växande omfattning av cykelparkering. Sedan följer en paradox. Klass I cyklar bör inte uppmuntras att köras istället för bil då de ur miljösynpunkt och olycksrisk kan vara bättre att köra bil. Läs svaret i sin helhet här.

Till sist ett yrkande från de rödgröna gällande ny cykelplan. Majoriteten vill få en redovisning varför cyklandet inte ökat nämnvärt under åren. Alltid bra att fråga saker, men jag hade lite svårt att förstå att utredningen ska göras med utgångspunkt ”barnperspektiv”. Vad betyder det? Att om fler cyklar, minskar förskolekön då?

Med det sagt så önskar jag alla en trevlig sommar!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Nya och höjda skatter, fula knep för att öka kollektivtrafik

lördag, 11 juni, 2011

I DN i igår kunde man läsa att politikerna vill höja och till och med fördubbla trängselskatten i Stockholm

C-G Wrangel, chef för trafikpolisen i City säger:

”Trängselskatten som infördes på försök år 2006, har i praktiken ingen större påverkan på siffrorna eftersom den funnits under båda mätperioderna. Läget är dessutom även allvarligt i Stockholms innerstad.”

Med andra ord har Vägvalet haft rätt hela tiden; trängselskatten har inte löst några direkta problem. Vägnätet har inte förbättrats i Stockholm trots tillskott av pengar från trängselskatten.

Leif Carlsson, planerare vid Trafikverket säger:

”Storstockholm har vuxit i decennier. Ur ett sådant perspektiv blir det trängre och trängre – vårt vägsystem har inte utvecklats lika snabbt som befolkningsutvecklingen.”

Men varför har man inte byggt ut mer? Budskapet i Göteborg är ju att vi ska få bättre infrastruktur genom att betala trängselskatt, men i Stockholm halkar man efter i utbyggnaden av vägsystem. Samtidigt har tunnelbanan nått kapacitetstaket. Observera detta då man i Stockholm redan har över 40% kollektivresenärer jämfört med Göteborg som ligger strax över 20%.

Vad gör stockholmspolitikerna när trafiken ökar? Jo, de skriker högt och brett att man ska höja trängselskatten. Löser detta verkligen problemet? Det finns ju fortfarande inga alternativ till resenärerna. Nej, det är dags att börja tänka nytt som att t.ex. se över hur arbetsplatserna är placerade. Börja prata med näringslivet om att kunna lägga arbetsplatser på platser så att trafiken kan fördelas annorlunda. Detta gäller ju även Göteborg som pratar om att det är viktigt att skapa fler arbetstillfällen i Göteborg. Men hur ska alla komma dit?

Läs artiklarna här.

Regeringen tillsätter en nu också en utredning som ska lämna förslag på uttag av avgifter för att få åka på de nya broarna över Sundsvallsfjärden, Skurusundet öster om Stockholm och Motalaviken. Utredaren ska också se över villkoren för uttaget av trängselskatt. Här finns en stor skillnad. Eftersom broarna är nya så får man ta ut avgifter på broarna. Men återigen så förflyttar regeringen ansvaret ut på bilisterna.

Läs artikeln här.

Vidare har nu Stefan Gustavsson på Handelskammaren kommit på den briljanta idén att Västtrafik måste våga att välja bort linjer för att kunna nå de tuffa K2020 målen om dubblerad kollektivtrafik.

”Det innebär en större satsning på stråk med många resenärer eller där potentialen för många resenärer är stor. Men det innebär också att flerkraftigt olönsamma linjer förmodligen måste dras in eller få sämre service. Det kräver modiga politiska beslut.”

Så för att uppnå målen har allting förvandlats till statistik och nu föreslås fula knep som att satsa mindre på linjer som inte bidrar till att öka statistiken. Det känns inte seriöst för medborgaren och det börjar uppenbara sig mer och mer att målen inte är realistiska.

I samma artikel skriver Gustavsson vidare:

”Det måste också handla om att visa på kvalitet och pålitlighet så att så många människor som möjligt väljer att åka kollektivt.”

Detta håller vi med om och det är faktiskt något Vägvalet påpekat hela tiden. Fram med alternativen så kommer folk att själva välja åka kollektivt. Men att föreslå att man ska försämra på vissa linjer och förbättra andra kan inte vara rätt väg att gå. Vem ska avgöra detta? Glöm då inte att fr.o.m. 2012 så ägs inte Västtrafik längre av Göteborgs kommun utan av Västra Götalandsregionen.

Läs artikeln här.

Slutligen läser vi i Svenska Dagbladet idag att socialdemokraternas Tommy Waidelich och kristdemokraternas Caroline Szyber vill att staten ska ta ett ekonomiskt ansvar för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Tydligen anser politiker plötsligt att Stockholms lokala infrastrukturbehov är av nationellt intresse. Men när utbyggnaden av hamnbanan i Göteborg skulle beslutas tvingades kommunfullmäktige i torsdags fatta beslut om lån för att lösa problemet med finansieringen. Detta trots att regeringen tidigare konstaterat att Göteborgs Hamn är av riksintresse. Det verkar snarast som om riksintresset ökar ju närmare vi befinner oss Slussen i Stockholm.

Men det är bra att S-politiker på andra orter bedriver en riktig oppositionspolitik mot regeringen. När läste ni senast något inlägg från våra kommunala politiker Anneli, Kia, Mats, Jonas & Helene där de ställde krav på att regeringen ska gynna Göteborgsregionens infrastruktur? Deras budskap till medborgarna går hela tiden ut på att de för flera år sedan har suttit i slutna rum med regeringen men inte fått gehör för sina synpunkter. Då kanske de skulle försöka lite mer eller vara lite mer kreativa som andra politiker tvingas vara? Var finns de i debatten? Istället lägger de sig platt och låter någon annan lösa finansieringen åt dem.

Läs hela artikeln om finansieringen av tunnelbanan här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Kommunfullmäktige 9 juni

fredag, 10 juni, 2011

Några korta reflektioner från kommunfullmäktiges möte den 9 juni:

Interpellationen av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande angående förskoleplatser skapade en väldigt het debatt där majoriteten fick problem att hålla ihop då olika ideologiska aspekter kom emellan. Är det verkligen bättre att neka fler platser oavsett offentlig eller privat aktör? Fenestra, skolan som berördes, har drivit förskola sedan 1994. Som förälder med barn själv på Fenestra är jag väldigt nöjd med skolan. Fenestra har en policy att inte ta in fler barn än det de har kapacitet för. Detta för att undvika stora barngrupper. När Fenestra därför själva säger att de vill utöka med 65 platser förefaller det ytterst märkligt att majoriteten yrkar på återremiss för att reda ut ett och annat med skolan. Om kommunen samarbetat så länge med Fenestra borde de i dagsläget ha koll på hur skolan fungerar.

Nej, som sagt de ideologiska synsätten var problemet i gårdagens debatt som splittrade den rödgröna sidan eftersom V klart och tydligt aviserar att de inte vill ha privata aktörer i förskoleverksamheten. Det medför problem för S för hur de ska förhålla sig då t.o.m. ordförande för stadsdelsnämnden vid flera tillfällen sa att han inte hade något emot att det finns privata aktörer så länge det löser förskolekön. Majoriteten undvek också att svara på hur de ska lösa förskolekön genom att hävda att det inte finns någon kö i Göteborg.

Vidare följde uppföljningsrapport där Tom Heyman påpekade att Göteborg tappar platser i ranking i olika undersökningar vilket medför att staden också tappar i sin attraktivitet för att företag ska etablera sig. Marie Lindén (V) påpekade hur viktigt det är att barnperspektivet lyfts fram i rapporten men vad hjälper det att lyfta fram vackra ord när t.ex. förskolekön inte kan hanteras av majoriteten? Fel fokus på fel saker. Annelie Hulthén (S) uttryckte står oro för den svenska skolan. Hon själv som i höstas sade att hon var stolt över ”flumskolan”.

Nästa intressanta ärende var inrättandet av whistleblow-funktionen som till min förvåning var något som Alliansen motsatte sig.Vägvalet yrkade ja till förslaget eftersom det är viktigt att sända signaler till stadens anställda att det är ok att framföra information om det förekommer oegentligheter. Men det är väldigt viktigt att den anställde som visslar tas väl om hand. Han eller hon ska inte bli av med jobbet utan ska kunna stå rakryggad med stöd från Göteborg Stad för den tunga insats som personen faktiskt gör. Jag fick också chansen att rättfärdiga Karin Törnqvist – f.d. konsulten på Göteborgs Energi – som visslade så högt hon kunde innan whistleblow-funktionen inrättats. Det fanns ju en chans att hylla denna modiga person för hennes insatser genom att ge henne stadens förtjänsttecken. Det hade ju faktiskt funnits en viss symbolik i det till stadens anställda, nämligen att känna att Göteborg Stad står bakom det tuffa beslutet som den anställde gör genom att vissla. Men så blev det ju tyvärr inte. Ingen av sittande kommunalråd kommenterade detta.

Ett mycket snabbt beslutsärende kom sedan upp, nämligen att kommunen ska skjuta till 150 miljoner för att medfinansiera Hamnbanan och tidigarelägga byggstarten. Vägvalet yrkade avslag på detta och möttes som vanligt av oförstånd. Vi förstår också mycket väl att Hamnbanan är vital för näringslivet, men det innebär inte att den inte är viktig för resten av Sverige. Jag förstår inte majoriteten som lägger sig platt fall utan att ifrågasätta statens ambition att flytta över kostnader till kommunen. Att hela tiden lägga sig och bli överkörd av regeringen gynnar inte göteborgarna för fem öre. Kia Andreasson (Mp) var framme på fikat och sökte bekräftelse genom att säga att de minsann för två år sedan hade försökt att få regeringen att förstå läget och då var ju inte vi med. Nu är det annat som gäller. Jag förstår inte resonemanget. Om Mp är dåliga förhandlare och saknar oppositionspolitik gentemot regeringen varför ska det drabba göteborgarna? Att som framstående politiker ha så dålig självinsikt om varför Vägvalet har uppstått är ofattbart.

Nästa beslutspunkt handlade om att Stadskansliet skulle byta namn till Stadsledningskontoret. Slöseri med pengar och fel fokus igen. I beslutet redovisades en kostnad på 415 tkr för tjänster som måste köpas. Men vad de interna kostnaderna skulle att uppgå till saknades det uppgift om. Vidare sa utredningen att Stadskansliets uppdrag var att leda, samordna och följa upp stadens verksamhet. Detta ligger ju inte i ett namnbyte utan i ledningens styrka att leva upp till dessa mål. Vägvalet yrkade avslag till namnbytet.

Den sista interpellationen som var uppe gällde förbättrat underhåll av gatu- och vägnätet. Trafikkontoret har flaggar för att underhållsskulden inte kan bromsas och nu är uppe i 600 miljoner. För att stoppa denna utvecklingen har trafikkontoret presenterat att de behöver ca 200 miljoner, något Vägvalet har lagt i sin budget för Göteborg stad 2012. Alliansen och de rödgröna vill satsa 30 respektive 60 miljoner vilket inte är i närheten av vad Trafikkontoret varnat för. Alliansen försökte gömma sig bakom att de inte haft makten under 14 år men som ledamot i nämnden kan man faktiskt påpeka saker i opposition också.  Det finns också en ytterligare underhållskostnad som måste hanteras gällande belysningen som uppskattas till ca 2 miljarder! På frågan från Vägvalet om när kommunen hade tänkt att lägga undan de pengarna fick vi inget svar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2012 för Göteborgs Stad

onsdag, 8 juni, 2011

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt införs i Göteborg. Detta är för oss fortfarande en prioriterad uppgift. Vår politik är därför främst fokuserad på olika trafikfrågor, men vi har även breddat vår verksamhet och lämnar nu även förslag på alla politiska områden.

Vägvalet vill

– avskaffa Trängselskatten
– begränsa Trafikverkets lånemöjligheter i Riksgälden
– skapa billigare och bättre alternativ för järnvägstrafiken
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– förbättra gatuunderhållet
– avveckla stadsdelsnämnderna
– utveckla Medborgarperspektivet
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden
– att ”barnperspektivet” blir verklighet i den kommunala planeringen
– att stadskansliet blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– kraftigt reducera investeringsplanen

Läs hela budgeten här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com