Arkiv för maj, 2011

Trafiknämnden 24 maj

fredag, 27 maj, 2011

Sammanträdet den 24 maj innehöll en hel del beslut som skulle hanteras. Det började med detaljplaner för Amhult Centrum och Angereds Torg som klubbades igenom.

Nästa ärende handlade om dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan, etappen Eriksbergsmotet -­ Pölsebobangården. Problemen med hamnbanan är sedan länge kända och en utbyggnad med dubbelspår är en angelägen åtgärd. Eftersom inga kostnadskalkyler redovisats för alternativen ansåg Vägvalet att man inte kunde ta beslut i ärendet och yrkade på återremiss med begäran att en kostnadsredovisning skulle göras. Ärendet klubbades dock igenom i alla fall.

Nästa ärende gällde kommunala åtgärder inom Göteborgs Stad inför trängselskatten 2013 – kollektivtrafikåtgärder delarna Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket. Jag har skrivit om dessa åtgärder tidigare som kan läsas här. Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat. Trafiken förutsätts minska när skatten införs. De fyra områdena är inte de med de största problemen i Göteborg och med en 10 % trafikminskning är det troligt att det inte blir några problem alls. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Vägvalets yrkande om avslag kom väl inte som en överraskning direkt för nämnden, men när Alliansen lämnade in ett tilläggsyrkande med följande formulering:

Trafiknämndens inriktning ska vara att se till att framkomligheten för de olika trafikslagen ”skall” prioriteras och ske i samverkan med berörda parter och så smidigt som möjligt när projekten i Västsvenska paketet genomförs.

Så ajournerades mötet eftersom det var ju inte bra att de etablerade partierna var oeniga. Enligt grundavtalet för Västsvenska paketet och de rödgrönas policy ska nämligen kollektivtrafik och cykel prioriteras först. Detta innebar en febril diskussion för att komma fram till att ”skall” skulle bytas ut mot ”i möjligaste mån”. På så sätt blev det alla mot Vägvalet. Läs Alliansens yrkande här. Efter en votering bifölls förslaget, men det blev i alla fall inte ett enigt beslut vilket är en viktig markering från medborgarnas sida via Vägvalet!

Därefter kom förslaget om ändring av parkeringstaxor som begravdes med en bordläggning. Så inga höjda parkeringsavgifter i dagsläget. Vägvalet hade i så fall yrkat avslag.

Diskussioner om etiska krav för bl.a. de uppmärksammade gatustenen. Kontroller har gjorts av Trafikkontoret och fler kommer att göras.

Kort genomgång om strategi för att få fler att cykla. Man ska öka från 9% till 12% fram till 2015. Känns lite som att Trafikkontoret famlar i mörkret då ökning av cykel inte ökat och t.o.m. minskat förra året.

Nästa intressanta förslag handlade om främjandet av bilpooler i Göteborg. Vid en första anblick av förslaget ser det bra ut, men sedan blandas det in politiska åtgärdsmekanismer och åsikter som att den största fördelen med bilpooler är att den minskar bilkörningen som sådan. Detta är inte en kommunal angelägenhet. Bilpooler kan väl leva på egna meriter och göra god tjänst för många, men kommunen skall vara neutral i förhållande till medborgarnas val av transportmedel. Särbehandling av bilpooler eller direkta subventioner skall därför inte förekomma. Det mest spektakulära var när representant från S lite försiktigt ville lyfta fram Volvo som tänkbar bilförmedlare eftersom ”det är viktigt att vi värnar om vår biltillverkning i staden”. Jag kunde ju då inte låta bli att påpeka att detta bryr man ju sig inte om vid införandet av trängselskatten. Vägvalet yrkade avslag till förslaget men det bifölls ändå.

Ett tidigare bordlagt ärende gällande avveckling av miljötillstånden behandlades. Någon gång måste detta avvecklas då det finns väldigt många miljöbilar i staden. Idag subventionerar även staten köp av miljöbilar i form av skattebefrielse. Enligt lagt förslag skulle detta börja avvecklas redan 31 december 2011 och undanta vissa bilar fram till 2016. Istället lade de rödgröna fram att miljötillstånden upphör den 30 juni 2015. Fram tills dess söker man som vanligt. Jag anser att detta var ett mer tydligt avvecklande som ger alla 4,5 år att ställa om sig. Därför ställde sig Vägvalet bakom förslaget och tro det eller ej så blev nämnden enig i frågan!

Det sista beslutsärendet som behandlades var dubbdäcksförbudet och dubbdäcksskatt/avgift. Problemen med dålig luftkvalitet i tätorter måste tas på stort allvar och Göteborg skall givetvis leva upp till de utsläppsnormer som gäller inom EU. Mätningarna under det första året ger dock inget entydigt resultat. Det är därför viktigt att mätningarna fortsätter så att rätt åtgärder kan vidtas som också löser problemen.  Under försöksperioden har trafiken på Odinsgatan och andelen dubbdäck minskat kraftigt. Extra insatser med sopning och dammbindning har genomförts, men ingen förbättring har konstaterats av luftkvaliteten. Tvärtom ger vissa mätningar högre värden. Trafikkontorets slutsats att dubbdäcksförbudet har haft en positiv påverkan på miljön verkar därför i hög grad vara ett önsketänkande. Trots avsaknaden av konkreta resultat vill Trafikkontoret nu införa nya skatter/avgifter och förbud, något som inte är meningsfullt.  Det kan inte vara kommunens uppgift att trakassera medborgarna med onödiga pålagor och föreskrifter. Därför är det tragiskt att höra både tjänstemän och andra partirepresentanter uttrycka att ”det var ju tråkigt att mätningarna inte visade något”. Vill vi lägga förbud på medborgarna för sakens skull? Ärendet bordlades, men Vägvalet kommer att avstyrka förslaget om dubbdäcksskatt/avgift och utökning av området vid nästa sammanträde.

Avslutningsvis fick vi information om det Västsvenska paketet. Det som var intressant var att en leverantör hade överklagat upphandlingen gällande vägsideutrustningen vilket kan innebära förseningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Tack till alla som röstade på Vägvalet!

måndag, 16 maj, 2011

Vi på Vägvalet vill tacka alla som röstade på Vägvalet i regionvalet i går! Vi vet i nuläget inte riktigt hur många ni var eftersom Länsstyrelsen valt att räkna oss som ”övriga partier”, samtidigt som flera klart mindre partier ändå redovisas separat. Exakta siffror lär komma under dagen.

Vi gissar att vi bara är kanske 2 000 röster från den retliga treprocentspärren. I Göteborg och kranskommunerna Ale, Partille, Mölndal, Lerum, Härryda, Öckerö m.fl. tyder valresultatet på ett fortsatt stort missnöje mot trängselskatten.

Vägvalet kommer att analysera valresultatet och använda denna erfarenhet till att driva en förbättrad valrörelse i framtiden.

Återigen, stort tack alla väljare! Utan ert stöd hade vårt arbete varit meningslöst!

Vägvalets styrelse

Tystnadsplikt om trängselskatten

lördag, 14 maj, 2011

En kvinna besökte Vägvalets valstuga. Hon delade ut information för Vänsterpartiet, men hon ville ändå ha Vägvalets valbroschyr. Jag frågade lite förvånat varför?

Jag tycker ni säger många bra saker, sa hon och fortsatte: Fast det kan man förstås inte säga högt inom partiet.

Vi har hört precis samma saker från andra partiföreträdare, både i höstas och nu i maj. Moderater, Folkpartister och Socialdemokrater som känner att de har munkavle internt inom respektive parti. Det värsta är kanske att ledningarna för dessa partier därmed tror att det inte finns någon opposition inom de egna partierna och att de därmed handlar rätt?

Jag sa till kvinnan att jag ansåg att vänstersidan hade svikit låginkomsttagarna i denna fråga. Hon höll med. Sedan skildes vi åt i något slags konstigt samförstånd.

Håkan Andersson
Vägvalet

Valkampanjen har börjat – Rösta på Vägvalet den 15 maj!

lördag, 14 maj, 2011

Läs Vägvalets pressmeddelande

Valkampanjen har börjat – Rösta på Vägvalet den 15 maj!

lördag, 14 maj, 2011

Läs Vägvalets pressmeddelande

Valspurt Vägvalets valstuga lördag 14 maj

fredag, 13 maj, 2011

Den 14 maj valspurtar vi med Vägvalets valstuga på Kungsportsplatsen och i Västra Frölunda kl. 11.00 – 16.00.

Lägg din röst i regionvalet på Vägvalet för att stoppa trängselskatten!

Rösta på Vägvalet! – Att tänka på vid röstning!

fredag, 13 maj, 2011

Då Vägvalet är ett nytt parti och aldrig ställt upp i regionvalet tidigare måste vi själva förse vallokalerna med röstsedlar vilket vi kommer att göra så gott vi kan. Om du har fått röstsedlar så kan det vara bra att ha med sig dessa ifall det inte skulle finnas några i just din lokal.

Du kan alltid ta en blank valsedel och skriva VÄGVALET på den (men skriv inget annat på den!).

Om du inte fått eller ser att det saknas röstsedlar i lokalerna får du gärna höra av dig till oss här eller på 0730-94 95 91.

GT debatt: (C) borde lyssna på dagens väljare istället för att spå om framtiden

torsdag, 12 maj, 2011

I dagens GT finns en debattartikel från Vägvalet som är en replik på Centerpartiets två debattartiklar som publicerats senaste veckorna. I Centerns första debattartikel (signerad Kristina Jonäng och Rickard Nordin) var budskapet till väljarna att kollektivtrafiken måste bli snabbare än bilresan samt att folk inte ska stirra sig blinda på att betalstationernas placering skapar orättvisor. Vägvalet replikerar:

Enligt C ska buss bli snabbare än bil, trots att trängselskatten skapar mer plats för kvarvarande bilister att åka fortare. Hur ska det gå till?” och fortsätter: ”Centern uppmanar människor att blunda för de orättvisor som placeringen av enskilda betalstationer skapar. Att man genom ren otur får betala kanske 8000 kronor mer i skatt per år tycker C inte är något att hänga upp sig på. I stället ska man glädja sig åt att någon annan slipper betala.

Centerns andra debattartikel (av samme Nordin och Magnus Andersson, båda från Centerns ungdomsförbund CUF) inleds av samma tongång som ovanstående Kristina Jonäng framfört tidigare: Att man ska sluta gnälla om trängselskatten. Om morgondagens centerpolitiker får som de vill är det alltså politikerna som ska säga till väljarna vad de ska tycka. I Vägvalets verklighet bör det vara tvärtom!

Och debattörerna menar på fullt allvar att det är helt okej att köra över en folklig opinion (när det passar Centerns åsikt, får man förmoda) eftersom denna opinion tids nog kommer att ändra sig och fram tar det haltande exemplet med trängselskatten i Stockholm. Vägvalet svarar: ”Nordin borde lyssna på vad folk tycker idag, i stället för att påstå sig ha övernaturliga krafter att spå framtiden.” Och vad ska Rickard Nordin göra om han har fel om att opinionen kommer att svänga? Äta upp sin hatt? Det vore ju kul att se honom försöka, men det hjälper ju inte de som drabbas av trängselskatten ett enda jota.

I Stockholm (som faktiskt fick folkomrösta i frågan!) röstade en kraftig majoritet (cirka 70%) emot i samtliga kranskommuner, medan en mycket knapp majoritet röstade för trängselskatt i Stockholms stad. Enligt Nordin & Andersson ska alltså en senare opinionsundersökning väga tyngre än resultatet i kommunala folkomröstningar! Återigen, när det passar (C) väljer man och vrakar bland de undersökningar som passar deras syften, och väljer att ignorera andra – eller helt enkelt förvägra folk en folkomröstning som en gång för alla skulle avgöra frågan. Vi vet alla varför övriga partier inte vill folkomrösta i frågan. Men på söndag 15 maj har du chansen att säga ifrån!

Läs Centerns två debattartiklar här och här.

Läs Vägvalets replik här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt mellan Centern och Vägvalet idag

onsdag, 11 maj, 2011

Richard Nordin (C), vice förbundsordförande CUF, har utmanat Vägvalets partiledare Theo Papaioannou att debattera kollektivtrafik, trängselskatt och infrastrukturen.

Debatten äger rum på Harry Hjörnes plats idag, den 11 maj kl. 16.00.

GT – Nu öppnar M upp dörren för S

tisdag, 10 maj, 2011

Redan nu flaggar Johnny Magnusson (M) att han kan tänka sig en ohelig allians med Socialdemokraterna i gårdagens GT.

Han säger:
”Det är inte önskvärt, men nödlösningar får också göras”

Vidare säger Johnny Magnusson:

”Man kan inte ha politisk lekstuga med en organisation som har 50 000 anställda och hanterar 43 miljarder kronor. I en demokrati är det önskvärt att man har opposition och majoritet. Men nödlösningar får också göras.”

Nu får vi backa bandet lite och reda ut några saker. Det får inte vara en politisk lekstuga i en organisation som har 50 000 anställda och en budget på 43 miljarder. Men det är ok att slösa 37 miljarder på ett infrastrukturpaket som inte är genomtänkt. Det är helt okej att leka politisk lekstuga med skattepengar till en tunnel som inte är samhällsekonomisk lönsam. Det är också okej att köra över 60-70% av göteborgarna som inte vill ha trängselskatt?

Och det är önskvärt i en demokrati att man har en majoritet och opposition. Jaha, var är den oppositionen i trängselskattefrågan? Om inte jag missminner mig så är de etablerade partierna helt överens. Nödlösningar får tydligen göras när det passar vissa!

Kanske är det dags att tänka igenom varför Vägvalet uppstått.

Theo Papaioannou
Vägvalet