Arkiv för oktober, 2010

GP – Svårt att hinna med utbyggnad av kollektivtrafiken inför trängselskatt

lördag, 30 oktober, 2010

Idag kan man läsa i GP att Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse, bedömer att det blir svårt att hinna med utbyggnaden av kollektivtrafiken inför trängselskattens införande om drygt två år. Med nya och längre pendeltåg, tätare spårvagnstrafik och nya expressbusslinjer skall bilisterna lockas till kollektivtrafiken. Västtrafik räknar med 106 000 tillkommande resor per vardagsdygn.

Återigen får Vägvalet rätt i sina påståenden i debatten om att besluten tagits för fort. Det är en oroväckande signal att även ansvariga för kollektivtrafiken nu får kalla fötter inför trängselskatten. Vägvalet har hela tiden ifrågsatt om åtgärderna är tillräckliga.

Leif Blomqvist säger vidare:

”Våra ägare, regionen och kommunerna, har godkänt trängselskatten och målet att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2025.”

Det är lite förundrande att Blomqvist påstår att ”kommunerna” godkänt trängselskatten. Vi vet att flera kranskommuner ifrågasatt trängselskatten och då börjar man åter undra över hur väl detta beslut är förankrat?

Som det ser ut nu så genomförs trängselskatten utan att de utlovade åtgärderna kan genomföras fullt ut. Återigen ett tecken på att processen måste bromsas upp och tänkas igenom.

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

TV4 – Pengar från trängselskatten betalas inte ut i Stockholm

tisdag, 26 oktober, 2010

Pengarna från trängselskatten kommer inte stockholmarna till del. Staten har inte betalat ut pengar som ska finansiera flera stora trafikprojekt i Stockholm. 2009 hade regeringen lovat 567 miljoner av trängselskattepengarna men endast 100 miljoner har utbetalats. För 2010 har endast 210 miljoner av 410 miljoner betalats ut. Detta innebär att det saknas drygt en halv miljard till olika vägbyggen. Nu säger Trafikverket att man kan tvingas stoppa flera planerade projekt. Detta kan komma påverka flera utbyggnader och kollektivtrafiken.

Vägvalet har under hela det senaste halvåret försökt skapa debatt om att det inte finns några pengar som utlovas och trängselskatten i Göteborg är på väg mot samma öde som i Stockholm. Ett införande kommer inte att garantera att pengarna kommer projekten till del. Det kommer att sluta med att göteborgarna betalar för tomma löften.

Trafikverket verkar inte själva förstå hur statens ekonomi fungerar då utgifter antas av Riksdagen. Hur dessa pengar sedan fördelas bestäms av Finansdepartementet. Varför Trafikverket försöker agera fristående företag och opinionsbildare är ytterst märkligt.

När ska vi börja diskutera detta på allvar?

Se inslaget här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Infrastrukturministern anser att trängselskatten är en lokal fråga att avgöra

lördag, 23 oktober, 2010

Idag intervjuas den nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i Göteborgsposten och svarar på frågor om trängselskatter.

På frågan om vad hon tycker om trängselskatter svarar hon:

”Nu har vi dem och det blir mer att gilla läget. Fokus har flyttats och handlar numera om folk tycker att de drabbas eller gynnas av trängselskatterna. Rent pedagogiskt är det lättare att införa trängselskatter om människor ser att avgifterna kan användas i deras närområde. Det blir enklare att få en acceptans för dem regionalt och lokalt.”

Vi ska gilla läget för att avgifterna används till vårt närområde. Marieholmstunneln är försenad och var ett närprojekt men det ska tydligen inte avgifterna användas till. De senaste veckorna har vi läst om regionråd och kommunalråd som skickar begäran till regeringen att bidra med mer pengar för att kunna starta de s.k. förberedande åtgärderna innan trängselskattens införande 2013. Västtrafik har gått ut i media och sagt att de ska satsa en halv miljard på förberedande åtgärder men reserverar sig då det inte finns några pengar, dvs de uttrycker en önskan eller kanske en from förhoppning?

Att bygga Västlänken och påstå att det är för vårt närområde är löjeväckande. Västlänken tillför ingen förbättring för en övervägande majoritet av göteborgarna. Satsningar inom kollektivtrafiken behöver göras i de kringliggande stadsdelarna om man vill att folk ska börja åka mer kollektivt. Återigen är bilen en förutsättning för att medfinansieringen ska fungera så det paradoxala återstår. Utan bilar, inga ökade skatteintäkter.

Ännu märkligare svar får vi på frågan hur hon ser på att trängselskatter ska användas som delfinansiering till den västsvenska infrastruktursatsningen?

”Vad jag har förstått var det här något som kom in väldigt sent i processen. Alltså lyckades man från regionens sida få med viktiga projekt i det västsvenska paketet som man vill prioritera. När man skulle få till det ekonomiskt lyfte man, från region och kommun, frågan om att kunna använda trängselskatter på samma vis som man gör i Stockholm.”

”Så förslaget kommer underifrån. Därför är det en lokal fråga att avgöra om det är rätt och riktigt. Det här är något som finns och vill någon använda sig av de möjligheterna så kan man göra det.”

Nu får vi ju faktiskt ett svar rätt upp och ner som säger att regeringen inte har att göra med beslutet om trängselskatter överhuvudtaget. Blockpartierna har matat göteborgarna om hur tvingade de är av regeringen. Nu säger infrastrukturministern att det är en lokal fråga att avgöra om detta är rätt och riktigt. Förslaget har kommit underifrån och det var regionen och kommunen som pressade in sina prioriterade projekt för att få igenom monumentala projekt som Västlänken. Alltså, som Vägvalet påpekat innan; var är de alternativa finansieringslösningarna? Nu handlar det inte längre om att man godtog trängselskatten utan man lade det som ett eget förslag. Man begärde av regeringen att tillåta Göteborg ta ut trängselskatt som i Stockholm.

Alla företrädare från de andra partierna säger att det är så mycket pengar i paketet. Men vänta lite! Skala bort och bygg det som behövs och ta fram alternativen.

Uppenbart är också att Göteborgs kommun äger frågan om trängselskatt och det är dags att de övriga blockpartierna börjar berättar sanningen och slutar gömma sig bakom regeringen. Det är ansvarslöst att inte låta folket få veta hur situationen ligger till.

Låt göteborgarna få en folkomröstning! Skriv ut våra namnlistor för en folkomröstning, underteckna och skicka in dem till Vägvalet!

Läs hela artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Trängselskatt måste betalas ut snabbare

tisdag, 19 oktober, 2010

I dagens pappersutgåva av GP kan man läsa att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Region Halland kräver att pengar från trängselskatten ska betalas ut snabbare från staten.

Dessa tre parter skriver i ett gemensamt brev till Trafikverket att de vill att verket skall driva frågan vidare hos Anders Borg. Man vill alltså att ett statligt verk ska driva förhandling med finansministern.

Avgående regionrådet Kent Johansson (C) säger att orsaken till brevet är erfarenheter från Stockholm där staten tagit in skatterna och sedan väntat en mycket lång tid innan de kommit tillbaks till infrastrukturen.

Vägvalet har hela tiden påpekat att det inte finns några garantier för att pengarna från trängselskatten kommer att återföras till Göteborg och nu har även sittande politiker reagerat. Hur ska man hinna att förbereda alternativa kommunikationer om man inte ens får ut några pengar? Är det trovärdigt att införa trängselskatt utan att först ha byggt ut kollektivtrafiken?

Kent Johansson säger vidare:
Vi är helt enkelt beroende av att trängselskatterna kan betalas ut snabbt och vi menar att det bör kunna ske successivt i samma takt som staten drar in pengarna.

Marieholmstunneln som är det i tiden närmast stora projektet har redan skjutits på framtiden, så nu är frågan vad ska pengarna, om de kommer Göteborg tillhanda, först gå till?

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Frivillig trängselskatt – på Gibraltar!

onsdag, 13 oktober, 2010

Media har rapporterat om att borgmästaren i Gibraltar, Alejandro Sánchez, önskade införa en trängselskatt på fem euro för alla som körde in i Gibraltar. Detta var i mitten av augusti och skatten skulle införas nu två månader senare. Om detta rapporterade exempelvis nättidningen sydkusten.es här. Borgmästaren pekade på andra exempelområden med ”särskild tät trafik” så som London och Stockholm – dock inte Göteborg tydligen!

Men nu backar borgmästaren, motståndet både från myndigheterna på Gibraltar och den spanska regeringen blev för stort. Resultatet blir att trängselskatten blir istället frivillig! Trafiken in till Gibraltar får en frivillig betalfil och en fri fil. Noteras bör att inget nämns om att man ska betala när man åker ut från Gibraltar som är fallet i Göteborg.

Denna variant kanske vore något för Göteborg?

Håkan Andersson
Vägvalet

GT: Nya förslaget är inte bra nog

söndag, 10 oktober, 2010

I dagens ledare i GT kommenterar Johan Wopenka Trafikverkets nya reviderade förslag om trängselskatten i Göteborg som presenterades i veckan. Han skriver:

Det är ingen tvekan om att klubbandet av trängselavgiften gick för snabbt för att logiken riktigt skulle kunna hinnas med.

Wopenka menar också att det finns en ”lång rad frågetecken knutna också till det nya förslaget”. Han säger att  de lokala politikerna har varit usla på att informera, sagt emot varandra och mött kritiken med svävande argument.

Att partierna angett olika motiv för att stödja trängselskatten är något Vägvalet uppmärksammat tidigare. De borgerliga gör det för att få infrastruktur byggd, Miljöpartiet för att rädda miljön och Vänsterpartiet anser att det är en jämställdhetsfråga. Sådana vinklingar av frågan är riktade till de egna leden för att få de egna väljarna att stödja ett i grunden dåligt underbyggt beslut. De som inte är fast förankrade i ett enda partis tankesätt och kan betrakta detta spel med lite perspektiv, ser lätt igenom en sådan spretande argumentation.

Johan Wopenka påpekar också det ologiska i att å ena sida vilja hämta in så mycket pengar i trängselskatt som möjligt för att kunna bygga infrastruktur och dessutom önska att många bilister ställer bilen för en bättre miljös skull. Skulle alla göra det blir det inga pengar till infrastrukturen.

Ledaren i GT avslutas med en uppmaning till politikerna att snarast göra åtskilligt mer än bara acceptera det nya förslaget:

I massmedierna och på bloggar radas nu frågorna och kritiken upp, allt medan Vägvalet med emfas förklarar att det är rena nyset när Göteborgspolitikernas säger att beslutet om trängselavgift är taget av riksdagen och därför inte kan rivas upp.”

Det [nya förslaget] är helt enkelt fortfarande inte bra nog för att fungera i praktiken; därtill är frågetecknen och oklarheterna för många.” 

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Hård kritik mot nya trängselskatteförslaget

fredag, 8 oktober, 2010

På gp.se kan man läsa Vägvalets kommentarer om det nya trängselskatteförslaget.

Theo Papaioannou säger:

”Ett helt orimligt förslag som också bevisar att frågan går att påverka.”

”Fortfarande diskuterar man inte kollektivtrafikmålen, och alternativa finansieringar av de infrastrukturprojekt som vi behöver. Vi frågar oss också hur man får in samma pengar i trängselskatter som tidigare när man tagit bort ett antal stationer.

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss till Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Vägvalet kräver att hela frågan lyfts i kommunfullmäktige. Theo Papaioannou säger vidare:

”Det menar jag är en självklarhet. Då får vi möjligheter att debattera frågan på allvar. Vi har våra fem mandat i fullmäktige och skulle man godkänna förslaget i kommunstyrelsen eller liknande vore det oerhört allvarligt. Frågan är sådan att en offentlig debatt är nödvändig.”

Det är också allvarligt att Trafikverket ”utgår” själva från att ett reviderat förslag skulle utredas. Vägvalet har ställt följande frågor till Trafikverket:

  1. Vem som är beställare av detta reviderade förslag?
  2. Hur lyder uppdragsbeskrivningen/projektbeskrivningen?

Vägvalets Theo Papaioannou och Anna Irving besökte även presskonferensen i onsdags, men möttes av kalla handen när de klev in i rummet. Reaktionen var att de inte hade där att göra. Ingen presenterade sig utan de blev avvisade med förklaringen att detta var enbart för journalister. På eftermiddagen kom ett mail från Per Bergström Jonsson, projektledare på Trafikverket, om hur olyckligt detta var och ett försök till förklaring, men tyvärr har han hittills undvikit de två ovan ställda frågorna.

Vi avvaktar med spänning Trafikverkets svar.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Mindre betalzon i nytt förslag

torsdag, 7 oktober, 2010

I går kunde vi läsa om Trafikverkets nya förslag om trängselskatt i Göteborg. Kortfattat innebär betänkandet följande förslag till ändringar gentemot tidigare:

  • En flerpassageregel som gör att man bara behöver betala trängselskatt en gång under en period av 60 minuter
  • Betalzonen minskas på Hisingen. Backaplan hamnar utanför zonen.
  • Göta Älvbron befrias från trängselskatt. Inget nämns dock om huruvida en framtida ny Göta Älvbro också slipper trängselskatt. (Älvsborgsbron skall även fortsättningsvis vara skattebelagd, trots vaga löften om motsatsen en vecka före valet.)
  • De som kommer från Kungälvshållet och åker längs E6 i riktning mot Tingstadstunneln drabbas av nya betalstationer som omöjliggör att man slipper undan trängselskatten om man tänkt sig fortsatt resa mot Backaplan, Torslanda eller Hisings Backa (som numera alltså ligger utanför betalzonen). Detta trots att man aldrig haft för avsikt att köra in i betalzonen!
  • Betalstationerna kring Sankt Sigfridsplan och Guldheden flyttas något. En del vinner på detta, andra förlorar.

Trafikverkets nya förslag andas väldigt mycket av att ”vi har lyssnat på kritiken och ändrat vårt tidigare ogenomtänkta förslag”. Men hur väl överensstämmer egentligen det nya förslaget med denna ambition? Frågan är vem som egentligen är uppdragsgivare till Trafikverkets nya översyn? Vad har de fått för projektdirektiv? När man läser betänkandet låter det nästan som om de själva tagit på sig rollen att utforma ett nytt förslag? Problemet är dock att man hela tiden är fastlåst av att minst samma summa pengar måste tas ut i skatt. Trafikverket har tydligen bara befogenheter att flytta orättvisorna i trängselskattesystemet från vissa befolkningsgrupper till andra. Uppgiften ter sig hopplös i det långa loppet. De som skrikit högst verkar ha nått fram till Trafikverket. Med detta reviderade förslag kommer andra som tidigare inte protesterade att göra det desto mer.

Flerpassageregeln har vi skrivit om tidigare. Från början skulle alla tullpassager kosta 10 kr. Passerade man bara en tull per resa, stannade trängselskatten då på 20:- per dag om man reste hemifrån till jobbet och tillbaka. Men i och med att flerpassageregeln började diskuteras skulle man plötsligt betala upp till 18 kr i högtrafik per tull. En höjning med 80% för vissa. Man kan på sätt och vis säga att flerpassageregeln utjämnar orättvisorna i trängselskattesystemet en del. De som med ursprungsförslaget fick betala mindre, får nu betala mer och de som från början fick betala mest kommer med det nya förslaget något lindrigare undan. Summa summarum; lika mycket pengar skall ändå tas in i trängselskatt!

Det är bra att stora delar av Hisingen nu hamnar utanför betalzonen. Zonen på Hisingen i kombination med en extra tullstation Hisingsbron – mitt inne i tullzonen – saknade all rim och reson. Att någon bara kom på den tanken visar hur dåligt genomtänkt hela systemet är. Men hisingsborna får ändå betala dyrt för ynnesten att även i framtiden”gratis” kunna ta sig till Backaplan. Istället får de nämligen betala trängselskatt om de vill åka till Bäckebol! Avspärrningen av E6an på Hisingssidan fram till Tingstadstunneln är återigen ett uppenbart nödförslag för att förhindra genomfartstrafik och för att plocka bilister på pengar.

Tullstationen på Älvsborgsbron finns kvar med motiveringen att den står för cirka 10% av intäkterna i systemet. Dessutom skulle fler välja bron och söderleden om Älsvborgsbron var fri från trängselskatt. Trafikverket skriver: ”Det finns en förståelse för att E6an genom centrala Göteborg behöver beläggas med trängselskatt av trängselskäl men inte samma förståelse för trängselskatt på den alternativa vägen förbi Göteborg i nord-sydlig riktning; E6.20.” Detta är mycket märkligt konstaterande. Kritiken mot att bilister som bara passerar Göteborg längs E6an och aldrig åker in i stadskärnan har varit minst lika stor. Vid sidan av kritiken från hisingsborna har det varit ett kraftigt ifrågasättande från folk att beskatta en liten bit av en Europaväg som råkar passera Göteborg. Anledningen att man tvingas åka denna väg är ju att det inte existerar någon ringled/förbifart. Och det är då tydligen något Trafikverket anser det är fullt logiskt att man straffbeskattas för. Protesterna mot att tvingas betala trängselskatt på den enda Europavägen som kan kallas förbifart har varit massiv, men Trafikverket verkar okunnigt om detta.

För att detta förslag skall bli verklighet krävs det formellt sätt bara ett nytt riksdagsbeslut, men hittills har man först låtit  Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen yttra sig vid tidigare beslut.

Men det kanske mest anmärkningsvärda med det nya förslaget är att det fortfarande inte med ett enda ord omnämns de ekonomiska och sociala konsekvenser för folk som drabbas av trängselskatten utan möjlighet till att försvara sig. Att detta inte i första hand är Trafikverkets uppgift är förståeligt, men någon inblandad parts uppgift borde det väl vara? Vilka är det som kommer att fortsätta åka bil, vilka byter till andra transportsätt? Hur påverkas familjelivet? Vilka flyttar? Hur påverkas synen på Göteborg som stad? Positivt eller negativt?

Man utreder trafikvolymer, utsläpp, inkomster och utgifter för systemet och miljökonsekvenser m.m. Och man konstaterar i Trafikverkets förslag att folk anpassar sitt beteende på grund av trängselskatten, inställda resor, ändrade färdrutter etc. Men varför är det så svårt att få fram en utredning om de ekonomiska och sociala konsekvenserna för folk? Det kan väl inte vara för att en sådan än tydligare skulle lyfta fram trängselskattens mera skadliga effekter på ekonomi och livskvalité? När ska de politiska partierna ta sitt ansvar för en sådan utredning?

Läs hela förslaget och titta på den nya kartan här.

Läs Göteborgspostens artikel om förslaget här.

Håkan Andersson
Vägvalet