Arkiv för juni, 2010

Missnöje inom Socialdemokraterna

onsdag, 30 juni, 2010

Det visar sig nu mer och mer att det finns missnöje med beslutet inom Socialdemokraterna, men partipiskan håller alla medlemmar i disciplin.

Christer Westberg (S) ordförande i Backa SDN säger följande i lokaltidningen Backa/Kärra:

”Förslaget är orättvist och att det går fortfarande att påverka, det är inte hugget i sten.”

Men om det går att påverka beslutet, varför råder det ingen debatt?

Pierre Hallberg var tidigare medlem i Socialdemokraterna, men har nu lämnat för att bli medlem i Vägvalet. Han säger:

”För den lokala delen så har vi en Socialdemokratisk styrelse i Göteborg som helt saknar självkritik, demokratiska värderingar samt saknar fullständig kompetens för att se till kommuninvånarnas bästa. Man är flata när det gäller att bevaka pågående projekt, att följa upp desamma och man underlåter sig att ställa människor som utnyttjar kommuninvånarnas pengar till svars.”

Vidare säger Pierre Hallberg: 

”Jag har haft en dialog med kommunstyrelsen, som idag utmynnat i en monolog. Så mycket för öppenhet i partiet. Man skall inte kritisera ledningen, ej ens internt. Personligen skulle jag uppskatta om någon hyste tvivel kring projekt som Västlänken, Gamla Ullevi och Götatunneln. Projekt som blivit rejält fördyrade, samt ett som man inte har en aning om vad den kommer att kosta. Minsta ifrågasättande, så locket på. Och så är det inom hela (S) inom Göteborg.”

Avslutningsvis säger Pierre Hallberg:

”Jag kommer troligtvis komma tillbaka till Socialdemokratin, men med den besättning som besitter ledande poster, både lokalt och nationellt, är det inte något jag strävar efter.”

Vi välkomnar Pierre Hallberg och hoppas att detta ger lite inspiration för de som inte vågar yttra sina åsikter inom de etablerade partierna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt i GP: Hagaterminalen kostar 10 miljarder

tisdag, 29 juni, 2010

Idag fick civilingenjör Kurt G Larsson en snabb replik publicerad i GP på gårdagens debattartikel där trafikdirektörer, utvecklingsledare och andra gick till Västlänkens försvar i alla delar. Larsson stödjer det förslag om en vändslinga som tidigare lanserades av trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius på Gatubolaget.

Larsson menar Västlänkens planerade stopp i Haga kostar skattebetalarna 10 miljarder extra, jämfört med ett av Banverkets tidigare utredda alternativ kompletterat med en vändslinga vid Centralen.

Med tanke på att det här handlar om tågpendlare i regionen, och inte en lokal tunnelbana , är den planerade Hagaterminalen av begränsat värde. Tillgängligheten är låg utan stora investeringar i parkeringshus, nya buss- och spårvägsterminaler med diverse rivningar.

Kurt G Larsson menar att alternativet han förespråkar i stort sett har samma kapacitet, till halva kostnaden och med mindre störningar under byggtiden.

Men helt klart har det gått prestige i den här frågan. Ansvariga politiker vill inte debattera frågan alls nu i valrörelsen. Då är det klokt att skicka fram tjänstemän att försvara det beslut de är åsatta att administrera. Och det krävs både personligt mod och förståelse för trängselskattens konsekvenser för att våga göra sin röst hörd i det klimatet. Claes Westberg, Lennart Wassenius och Kurt G. Larsson uppvisar både mod och förståelse. Och omsorg om skattebetalarnas pengar.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP: Västlänken – Dyr men funktionell

måndag, 28 juni, 2010

Idag kan man läsa debattartikeln som ska få stadens invånare att välkomna Västlänken med öppna armar. Debattörerna vill som delaktiga i planeringsprocessen för Västsveriges och Göteborgs utveckling förtydliga vad det Västsvenska infrastrukturpaket innehåller. De försöker detta men egentligen besvaras inte de frågor som ställts tidigare under debatten. Var är konsekvens- och kostnadsanalyserna?

Debattörerna skriver:

”Trängselskatt är en del i finansieringen men ska också bidra till att minska trängseln och ge en bättre miljö.”

Igen vilseleds man då trängselskatten endast är för medfinansiering och kläds med fina ord som minskad trängsel och bättre miljö. Om alla slutar köra bil så blir det ingen finansiering. Budskapet är tvetydigt. Och ingen förklaring ges till varför just bilisterna skall finansiera en tågtunnel.

Vidare säger debattörerna:

”Förslaget till lösning är Västlänken, en dyr men funktionell lösning som står sig väl en bra bit in i framtiden. Idéer om en järnvägsslinga i markplan vid Göteborg Centralstation uppfyller inte målen med Västlänken. De ger ingen ökad kapacitet, tar i anspråk ett av stadens mest intressanta och centrala utvecklingsområden, ger ingen spridning av resenärer i Göteborg samtidigt som kopplingen till/mot västra centrum som man når med Västlänkens stationsläge i Haga uteblir.”

Dyr men funktionell lösning. Vad betyder detta? Om funktionens fördelar uppväger kostnaden så måste detta specificeras noggrant då argument som t.ex. tillväxt och sysselsättning inte redogör kostnaderna. Var är nyttokalkylen? I Vägverkets egen rapport döms ju Västlänken ut som samhällsekonomisk olönsam. Uttalandet ovan ger fler frågor än svar. På vilket sätt uppfyller inte andra förslag målen för Västlänken? Vad är det för intressanta utvecklingsområden? Vilken spridningseffekt blir det genom att ha en stationen vid Haga? Varför kan man inte sprida via Lisebergsstationen istället för Korsvägen?

Det sista som skrivs i debattartikeln är något som alla i Göteborg bör ta till sig:

Vi kommer att göra allt för att boende och de som vistas i Göteborg under byggtiden ska påverkas så lite som möjligt. Men hur mycket vi än försöker kommer det att bli svårt att undvika att de som bor eller arbetar nära i byggarbetsplatserna påverkas av buller, vibrationer och byggtrafik.

Retoriken är fantastisk. Man kommer att göra allt man kan, men med reservationen att det inte kommer att vara tillräckligt. Göteborg kommer att vara en byggarbetsplats i över 10 år.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Jan Hallberg: Infrastrukturfrågor är gränslösa

söndag, 20 juni, 2010

Vi har tidigare uppmärksammat moderate Jan Hallbergs försök att vilseleda väljarna om trängselskatten. Hallberg använder sig exempelvis konsekvent av begreppen väg- och trafikavgift, när det i själva verket – enligt alla officiella dokument – rör sig om en skatt.

Som bekant bloggar Hallbergs regelbundet på gt.se inför valet (där också Anneli Hulthén har sin blogg). I torsdagens inlägg kom en logisk kullerbyta från Jan Hallberg.

Dels konstaterar han föga uppseendeväckande att ”kommungränserna blir allt mindre betydelsefulla för våra invånare” och han tar Lerum som exempel där hälften av de som arbetar gör det utanför kommungränsen. Vi är alltså mobila och reser mycket kors och tvärs. Och han fortsätter:

Vi är rörliga, arbetar och bor på olika håll, sportar kanske i en tredje kommun och barnen går kanske i gymnasium i en fjärde. Kommungränserna är på väg att försvinna. Det är själklart att infrastruktur- och miljöfrågor är gränslösa.

Nu inställer ju sig frågan vad det är som gör denna rörlighet över kommungränserna möjlig för så många människor? Ja, pratar vi flexibilitet så är som bekant bilen oslagbar och givetvis företas de flesta längre resor mellan kommungränserna med bil. Hallberg verkar helt klart ha insett att det är på det här viset; Boende, arbete och fritidsaktiviteter kan ske på vitt skilda platser. I många fall krävs då en bil för att man ska hinna med det man vill göra.

Och vad gör då Hallberg åt denna situation som han tycks inse och lovorda: Jo, han trycker på JA-knappen för att införa trängselskatt!

Han hävdar att kommungränserna är på väg att försvinna, samtidigt som han är beredd att införa betalgränser när folk förflyttar sig inom en kommun! Inser han inte att konsekvenserna för många människor blir att de tvingas ge upp delar av sitt nuvarande liv? Det hjälper inte att vi får ett höghastighetståg mellan Göteborg och Borås någon gång i framtiden, när man inte har råd att köra barnen till hockeyträningen eller stallet i morgon. En tågtunnel under Göteborg kan inte kompensera för att många tvingas sluta köra bil och istället måste tillbringa 1-2 timmar/dag längre på buss och spårvagn.

Detta vill Hallberg dock inte prata om. Likt en struts egenskaper som stoppar huvudet i sanden hoppas Hallberg att missnöjet har lagt sig när den tittar upp igen.

Läs hela blogginlägget här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Motormännen kräver folkomröstning

onsdag, 16 juni, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel från Motormännen som kräver en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Inlägget som bland annat är undertecknat av VD:n för Motormännen Maria Spetz och göteborgsordföranden Lennart Söderberg skriver:

En folkomröstning om trängselskatt i Göteborg skulle bli en manifestation av folkviljan och ett återupprättande av den politiska hedern”, och de fortsätter: ”Motormännen avvisar alla former av biltullar, vägavgifter och trängselskatt. Sveriges bilister bidrar redan med otroliga 85 miljarder kronor per år till statskassan. Det räcker gott och väl till infrastruktursatsningar i Västsverige, Skåne och Mälardalen.”

I Stockholm samlade Motormännen in drygt 30 000 namn för en folkomröstning. Låt oss hoppas att namninsamlingarna i Göteborg når samma goda resultat.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Kommunerna förlorar på trängselskatten

måndag, 14 juni, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Theo Papaioannou och Tom Heyman från Vägvalet som uppmärksammar att kommunerna förlorar skatteintäkter på grund av trängselskatten. De skriver:

”Trängselskatten minskar Göteborgs och kranskommunernas inkomster” och fortsätter ”Har man bilavdrag för resor så får man också dra av trängselskatten. Avdragen minskar kommunernas skatteunderlag med motsvarande belopp och kommunerna förlorar därmed ungefär 32 kr per betald hundralapp som betalas i trängselskatt, hälften för hemkommunen och hälften för regionen.”

För en person med genomsnittlig lön kan skattebortfallet bli cirka 5%. Sammanlagt förlorar kommunerna många sköna miljoner som antingen måste tas igen genom att höja kommunalskatten eller sparas in på någon annan verksamhet. Har Anneli Hulthén och Jan Hallberg en plan för hur detta skall lösas?

Detta är nu andra gången vi uppmärksammas på trängselskattens skadliga effekter på den kommunala/regionala ekonomin. Första gången var när regiondirektören Johan Assarsson påtalade att regionskatten kanske måste höjas på grund att kollektivtrafiken måste byggas ut när invånarna inte längre har råd att åka bil på grund av trängselskatten. Hur många gånger kan en skatt orsaka höjningar av andra skatter innan den kan anses vara kontraproduktiv?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anna Johansson (S) om trängselskatten

torsdag, 10 juni, 2010

Vi hittade en artikel i Teknikens värld där ledamoten av kommunfullmäktige Anna Johansson (S) uttalar sig så här om trängselskatten:

Visar det sig att det är ett vansinnigt projekt som bara kostar en massa pengar och inte ger resultat så kommer vi naturligtvis inte att gå vidare med frågan.

Den självklara frågan till Johansson blir då varför hon övergivit ovanstående ståndpunkt? Vi vet ju att systemet med att dra in trängselskatt är oerhört dyrt, i Stockholm överstiger efter fem år kostnaderna fortfarande intäkterna. Och resultaten i form av minskad biltrafik är minimal, både i Trafikverkets egna prognoser för Göteborg och det verkliga utfallet i Stockholm.

Kruxet är att ovanstående uttalande gjordes i februari 2008, två år innan kommunfullmäktige klubbade trängselskatten. Men redan då visste förstås Johansson och alla andra att trängselskattesystemet överstigit alla kostnadsramar och att trafikmängden bara minskat marginellt. Mot bakgrund av detta blir hennes löftesbrott än mer anmärkningsvärt.

Och precis som det idag värdelösa socialdemokratiska löftet om folkomröstning i förra valrörelsen, är Anna Johanssons uttalande ovan inte något hon idag vill bli påmind om. Därför gör vi det.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Jan Hallberg anser att det är orättivst

onsdag, 9 juni, 2010

I dagens GP kan man läsa en artikel om MP:s utspel om förmånsbilar där kommunalrådens bilkörande är pensionsgrundade.

Jan Hallberg har förmånsbil och tycker att frågan kan utredas vidare eftersom det rör sig om en löneförmån och gäller fler än politikerna:

”Jag tycker inte vi kommunalråd behöver huka oss. Vi har bra mycket lägre lön än motsvarande politiker i Stockholm.”

Däremot vill han att systemet ska vara rättvist oavsett om man tar ut bil eller ej och han har svårt för Miljöpartiets argumentation och säger vidare:

”Vi lever i en bilstad. samtidigt som miljöpartisterna gråter floder när Volvo säger upp folk, lägger de gång på gång bilfientliga förslag.”

Vad menar Hallberg egentligen? Det är ok om han blir av med förmånsbilen men att han ska få betalt för det. Kommer alla göteborgare att få betalt om de ställer bilen och tar cykeln eller kollektivtrafiken när trängselskatten införs? När det gäller Hallbergs rätt till förmånsbil då är Miljöparitet bilfientliga men när vi ställer samma fråga om vem som kommer att köra de bilar som Volvo ska producera i framtiden så får vi inga svar. Är inte trängselskatten det mest bilfientligaste förslaget hittills?

Hallberg skriver på sin blogg:

”Åker du bil eller kollektivt är en fråga som säkert många har mött. I framtiden blir svaret från många, ja både och. En enkel variant är att ta cykeln till pendeltåget, reser in till centrala Göteborg där man med samma biljett löser ut en cykel i cykelpoolen och trampar sista biten till jobbet.”

Jag får en känsla av att Jan Hallberg har lite svårt med leva som man lär. Är det det här som brukar kallas dubbelmoral?

Theo Papaioannou
Vägvalet

1000 namn insamlade!

måndag, 7 juni, 2010

Helgens informationskampanjer på ICA Focus och Bäckebol gav ett väldigt lyckat resultat då vi samlade in 1000 namn varav 800 göteborgare. Det går inte att undvika missnöjet med förslaget och att det engagerar folk. Politikerna har misslyckats totalt med att få väljarna och förstå nyttan med trängselskatten.

Totalt insamlade namn är nu 4800 varav 3600 göteborgare. Se vår namnbarometer på Vägvalets hemsida.

Hälp oss gärna genom att samla in namn du med!

Namnlistor hittar du här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Informationskampanj på ICA Focus och Bäckebol 5-6 juni

fredag, 4 juni, 2010

På lördag 5 juni och söndag 6 juni kommer Vägvalet att att ha informationskampanj på ICA Focus och Bäckebol om trängselskatten enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 5 juni
12.00 – 15.00 ICA Focus
12.00 – 15.00 Coop Bäckebol

Söndag 6 juni
12.00 – 15.00 ICA Focus
12.00 – 15.00 Coop Bäckebol

Theo Papaioannou
Vägvalet